"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot prestationsutveckling, 15 hp

Engelskt namn: Field Studies with Emphasis on Development of Sports Performance

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 3ID049

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2017-01-17

Innehåll

Kursen omfattar verksamhetsförlagd praktik med fokus på färdighetsgräning inom det idrottsmedicinska arbetsfältet med inriktning mot prestationsutveckling. Teoretiska kunskaper och erfarenheter integreras med nya erfarenheter i praktiskt arbete genom ett utvecklingsinriktat lärande.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper inom träning för prestation och med ett självständigt och professionellt förhållningssätt möta individer och/eller grupper som är aktuella för verksamheten
  • i handledningssituation visa förmåga att reflektera över den egna insatsens betydelse i arbetet
  • redogöra för och analysera strukturella mål och organisation på praktikplatsen i relation till dess faktiska verksamhet
  • kritiskt reflektera över de praktiska erfarenheterna från förekommande arbetsmetoder/mätmetoder samt vidare kritiskt reflektera över det egna arbetet med målsättning att utveckla den egna yrkesidentiteten
  • i grupp presentera praktikplatsen och redovisa en personlig sammanfattning av erfarenheter under praktikperioden

Behörighetskrav

Funktionell och korrektiv träning 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd praktik med handledning, skriftliga uppgifter samt seminarium. En studieguide ger stöd för den verksamhetsförlagda praktikens upplägg och innehåll. Seminarier är obligatoriska liksom de inlämningsuppgifter som följer på dessa. Frånvaro vid obligatoriska moment medför kompletteringsuppgift i samförstånd mellan ansvarig lärare och student.
Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska.
Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik, vilket innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens. Praktikplaceringen kan vara förlagd på annan ort än studieorten.

Examination

Bedömning av studentens professionella utveckling under den verksamhetsförlagda utbildningen sker genom handledarens bedömning av den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Handledaren upprättar ett skriftligt bedömningsunderlag. Skriftliga uppgifter bedöms av examinator på tränarprogrammet. Bedömningarna utgör underlag för betyg och sätts först när alla obligatoriska moment är utförda. Kursen examineras på en tvågradig betygsskala (G eller U) och utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. Student som underkänts vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle.

Om formen för examination inte går att upprepa kan annan form användas. Antalet teoretisk provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap22). Antalet provtillfällen för verksamhetsförlagd praktik är begränsade till totalt två.

Examination/förnyad examination baserad på samma kursplan som ordinarie examination garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Undantag från denna regel kan t ex. vara då kursen genomgått omfattande förändringar. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.

Då avbryter studenten sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar sig ha tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
 

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För information om universitetets plagiatpolicy för den medicinska fakulteten, se www.umu.se/medfak/. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.