"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsfysiologi II - Uthållighetsträning, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise Physiology II - Endurance Training

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ID201

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-20

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning i fysiologi relaterad till uthållighetsträning (konditionsträning), både gällande akuta effekter och adaptation till uthållighetsträning över längre tid, för hälsa och prestationsutveckling. Uthållighetsträningens effekter i det kardiorespiratoriska systemet, blodet, kärlsystemet och muskulaturens energisystem är i fokus. Molekylära mekanismer, ålder, kön och nutrition som påverkar adaptation till uthållighetsträning, prestation och trötthet behandlas på grundläggande nivå.

Teori om grundläggande principer för planering och uppföljning av uthållighetsträning inom olika lagidrotter (intermittent arbete) och individuella konditionsidrotter (kontinuerligt arbete) varvas med praktikorienterade delmoment bestående av olika träningspass med uthållighetsträning som analyseras genom biomonitorering.

I kursen ingår den grundläggande teorin bakom idrottsfysiologiska tester som används för att fastställa delkapaciteter, konditions- och hälsostatus. Vidare innefattar kursen praktiska moment avseende kravanalyser av idrotter med höga krav på uthållighet. I denna uppgift ingår auskultering ute i fält där uthållighetsträningen analyseras utifrån det idrottsspecifika prestationskravet. En central del i kursen är utbildning i hur resultat från uthållighetsrelaterade fysiologiska tester kan användas som underlag för kapacitetsanalyser, kravanalyser och målstyrd träningsplanering.

De teoretiska och praktikorienterade kursmomenten integreras parallellt med utbildning och träning i litteratursökning i medicinska databaser, rapportskrivande och muntlig redovisning.

Medicinskt och etiskt förhållningssätt i relation till uthållighetstester och träningsplanering introduceras och diskuteras.

Förväntade studieresultat

  1. Redogöra för kroppens fysiologiska respons (från cell till vävnads- och systemnivå) avseende uthållighetsträning (konditionsträning) på kort (akut) och lång sikt (adaptation)
  2. Beskriva påverkande faktorer för anpassning till uthållighetsträning såsom genetik, ålder, kön, träningens volym och specificitet, periodisering, nutrition och återhämtning
  3. Beskriva vanliga uthållighetstester såsom tröskeltester och syreupptagningstester samt förklara centrala begrepp relaterat till dessa tester
  4. Beskriva vanliga metoder som används för biomonitorering av arbetsbelastning, volym och intensitet inom uthållighetsidrotter samt hur de kan tillämpas i träning
  5. Tillämpa och beskriva beprövade modeller för träningsplanering, för utveckling av hälsostatus och idrottsspecifik uthållighet utifrån kapacitetsanalyser, kravanalys, individens hälsostatus och målsättning
  6. Identifiera svagheter, styrkor, nytta och risker med olika typer av uthållighetstester och träningsupplägg, beroende på individ och mål, samt identifiera behov av förändring av träningsplanering

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i humanfysiologi 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive UMEX-labbet samt arbete under handledning både i grupp och enskilt. I kursen ingår aktivt deltagande i olika typer av uthållighetsinriktade träningspass som kan ske utomhus. Utförande av auskultationsuppgifter görs i idrotts- och hälsoverksamhet vilket kan medföra att delar av undervisningen kan ske på kvällar och helger. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska och informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen.

Examination

Kursmålen examineras på individnivå genom skriftlig tentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömingsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda  och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga ru inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Rekommenderad kurslitteratur som böcker och vetenskapliga artiklar uppdateras i god tid före kursstart och presenteras på kursens webbplattform.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.