"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsfysiologi IV - Individanpassad träningsplanering, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise Physiology IV - Individualized Exercise Programming and Administration

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 3ID501

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-02-09

Innehåll

Kursen bygger vidare på kunskaper i fysiologi, träning och tester från Idrottsfysiologprogrammets första två år och avser utveckling av fördjupade teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning, för hälsa, prestation och hållbar prestationsutveckling. Kursen är en viktig grund för kursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) termin 6 på Idrottsfysiologprogrammet.

Kursens syfte är att studenten skall uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter i det konsultativa arbetet för hälsa och prestation utifrån ett idrottsfysiologiskt perspektiv och förutsätter kunskaper om fysiologiska tester, biomekanik, kost, styrke- och uthållighetsträning. Genom gruppinteraktiva uppgifter och mötet med klient är syftet att studenten ska utveckla sin interdisciplinära kompetens i utformning av träningsprogram, anpassat för individer som tränar på elit- och motionsnivå, eller ska påbörja träning i syfte att bibehålla eller förbättra prestation och hälsostatus.

Detta innefattar praktikorienterade moment i rollen som idrottsfysiolog där utformning och utförande av tester, analys av klientens kapacitetsprofil (svagheter, styrkor) i kombination med analys av kravprofilen för att uppnå målet. Klienter kan vara elitidrottare, motionärer eller inaktiva överviktiga individer med ökad risk för metabolt syndrom och associerade sjukdomar. Utifrån kapacitets- och kravprofilering skall ett individanpassat träningsprogram utformas, redovisas och motiveras utifrån nytta och eventuella risker. Analys av klientens kostvanor och eventuellt behov av psykologiskt stöd skall även bektas i analys och programutformning.

Kursen ger möjlighet till att studera och kritiskt reflektera över utmaningar, etiska frågeställningar och sekretess som rör professionsrollen som idrottsfysiolog.

Kursens utformning och innehåll ger vidare möjligheter till kreativitet och stimulans till självständigt tänkande, kritisk reflektion, övning i problemlösning och ansvarstagande för sitt lärande samt kommunikation med kursdeltagare och klient. Genom arbete i mindre grupper, seminarier i tvärgrupper och vid slutseminariet kan erfarenheter och kunskaper mellan studenter delas, diskuteras, analyseras och utvecklas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Förklara kopplingen mellan teori och praktik i interventioner för hälsa och prestation samt redogöra för vetenskapens möjligheter och begränsningar i rollen som idrottsfysiolog.

Färdigheter och förmåga:
2. Självständigt genomföra och analysera kapacitets- och kravprofilering samt utforma ett individanpassat träningsprogram inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
3. Kritiskt analysera och värdera information från kapacitets- och kravprofilering, konsultativt samtal med klient och ett individanpassat träningsprogram inklusive nytta och eventuella risker.
4. Redogöra för sitt professionella förhållningssätt i mötet med klienter och ge exempel på hur detta tar sig uttryck i praktiken utifrån faktorer som respekt för individens värdighet, självbestämmande och integritet.

Behörighetskrav

Minst 60 hp inom huvudområdet där följande kunskapsområden ska täckas: Träning för styrka och uthållighet omfattande minst 15 hp, träning för hälsa omfattande minst 7,5 hp, kost och träning omfattande minst 7,5 hp, testmetodik omfattande minst 7,5 hp.
Kunskap inom hälsofrämjande beteendeförändring involverande kommunikation och vägledning motsvarande 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Kursens pedagogiska modell bygger till stor del på interaktivt lärande och peer learning i gruppmoment utifrån teman. Föreläsningar, projektarbete i mindre grupper under handledning av lärare, övningar  i tvärgrupper, muntliga redovisningsmoment vid seminarium och en skriftlig examination av projektarbetet ingår.

Fokus är det konsultativa arbetet som idrottsfysiolog, där gruppuppgiften innefattar dialogen med en klient som kan vara en elitidrottare, motionär eller inaktiv överviktig individ. Fysiska tester och samtal med klienten ligger till grund för att identifiera klientens kapacitetsprofil, motivation och målsättning. I uppgiften ingår utformning av en kravprofil som tillsammans med kapacitetsprofilen ligger till grund för utveckling av ett individanpassat program där fysisk träning är i fokus men kan även innefatta råd om förändrade kost och levnadsvanor.

I lärandeprocessen i mindre grupper ingår planering, kontakt med klient, litteraturanalys, genomförande av tester, sammanställning och kritisk analys av resultat, konstruktion av ett individanpassat träningsprogram, redovisning i tvärgrupper, rapportskrivande och redovisning vid ett slutseminarium där det konsultativa arbetet med klienten redovisas.

Delar av undervisningen kan komma att hållas på engelska

Examination

Kursmål 1 -3 examineras individuellt genom skriftlig inlämningsuppgift 
Kursmål 4 examineras individuellt genom muntlig redovisning

Kursmål 1 - 3 bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd
Kursmål 4 bedöms som Godkänd och Underkänd

För att erhålla betyget Godänd krävs minst betyget Godkänd på alla delar. För betyget Väl Godjänd krävs Väl Godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). 

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.