"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsintegrerat lärande för idrottsfysiologprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Field integrated Exercise Physiology for the Exercise Physiologist Programme

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 3ID504

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-12-15

Innehåll

Verksamhetsintegretat lärande är en modell som bygger på integrering mellan arbets- och högskoleuppgifter.

Kursen bygger på kunskaper om människokroppens anatomi, idrottsfysiologi och testmetodik som tillämpas vid olika idrottssammanhang. Vidare ligger fokus på studenternas analys- och reflektionsförmåga vid utförandet av idrottsfysiologiskrelaterade uppgifter. Studenterna förväntas problematisera och utveckla sin framtida yrkesroll som idrottsfysiolog.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Förklara idrottsfysiologiska krav i en specifik idrott eller specifik idrottsprestation

Färdigheter och förmåga:
2. Praktiskt utföra och analysera massage samt antropometriska tester för olika åldersgrupper
3. Planera och instruera styrkeövningar för olika åldersgrupper samt reflektera över sin egen ledarskapsstil
4. Utveckla testbatterier för hälsa och prestation samt motivera valet av tester utifrån ålder, kön och idrottsbakgrund
5. Utforma vetenskapligt förankrat informationsmaterial om betydelsen av kost och återhämtning för olika idrottsgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
6. Reflektera över lärandet och utvecklingen inom sin egen idrottsfysiologiska profession
7. Motivera val av tester och planera ett lämpligt träningsprogram i en specifik idrott eller specifik idrottsprestation

Behörighetskrav

60 hp inom huvudområdet där kunskaper om idrottsfysiologi och testmetodik motsvarande 30 hp samt kunskaper om anatomi och idrottstraumatologi motsvarande 15 hp ska ingå.

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller inga fysiska träffar och studenterna kan anpassa kursens upplägg genom att styra över var och när uppgifterna ska genomföras. Praktiska tillämpningsövningar och eget arbete individuellt och i grupp i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) förekommer. Delar av kursen kan ske på kvällar och helgar och i samarbete med idrottsverksamheter och/eller idrottsföreningar.

Delar av undervisningen kan ske på engelska.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Kursmål 1 och 7 examineras på gruppnivå via skriftlig inlämningsuppgift och bedöms individuellt utifrån Underkänd och Godkänd

Kursmål 2-6 examineras individuellt via skriftliga inlämningsrapporter och bedöms utifrån Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på samtliga individuella skriftliga inlämningsrapporter.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). 
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.