"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Immunologi, 9 hp

Engelskt namn: Immunology

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 3IM012

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Immunologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-12-07

Innehåll

Kursen består av två moment
 
Moment 1: Teori 6 hp
Moment 2: Laboration 3 hp
 
Detta är en grundläggande kurs i immunologi, där immunsystemets funktion och aktivering vid stimulering presenteras. Molekyler och celler som är centrala för immunsystemets funktion gås igenom. Immunsystemets reaktion mot olika patogen tas upp, inklusive betydelsen av vilken vävnad eller vilket organ som är inblandat. Grundläggande mekanismer bakom immunsystemets betydelse för autoimmunitet, transplantation samt överkänslighet inklusive allergi behandlas. Laborationer som innefattar olika immunokemiska tekniker genomförs.

Förväntade studieresultat

Moment 1
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska den studerande: 

 • visa goda kunskaper i den grundläggande uppbyggnaden av immunsystemet och dess olika molekylära och cellulära komponenter.
 • kunna beskriva de molekylära och cellulära mekanismerna som ligger till grund för immunsystemets utveckling och aktivering inklusive selektion av celler och etablering av immunologisk tolerans.
 • kunna redogöra för immunsystemets effektorfunktioner i samband med infektioner av bakterier virus och parasiter.
 • kunna beskriva immunsystemets utveckling och funktion i olika delar av kroppen, inklusive de sekundära lymfoida organen och mukosan.
 • kunna översiktligt redogöra för immunsystemets roll vid transplantation, autoimmunitet samt överkänslighet inklusive allergi.

Färdighet och förmåga
Efter genomgånget moment ska den studerande: 

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information inom en immunologisk problemställning.

Moment 2
Färdighet och förmåga
Efter genomgånget moment ska den studerande: 

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • kunna beskriva och använda olika immunokemiska tekniker samt bedöma vilken som är lämpligast att använda för ett givet ändamål.
 • visa förmågan att diskutera samband mellan teori och undersökningsresultat.
 • visa förmågan att reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete och seminarier samt att redovisa skriftligen resultatet från dessa i form av laborationsrapporter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget moment ska den studerande: 

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

20 hp i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp i biomedicin/biologi, innehållande mikrobiologi, genetik och molekylärbiologi, varav minst 15 hp i cellbiologi och 3 hp i grundläggande immunologi eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Utbildningens upplägg 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarium samt laborationer. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. All undervisning förutom föreläsningarna är obligatorisk. Kursen kan vid behov ges på engelska.

Examination

Teorimomentet avslutas med en skriftlig salstentamen där studentens prestation bedöms efter en tregradig betygsskala: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs att studenten deltagit i och blivit godkänd på obligatoriska undervisningstillfällen vilka inkluderar laborationer och seminarium. För att bli godkänd på dessa krävs att studenten varit närvarande och deltagit aktivt i alla delar samt i förekommande fall erhållit godkänt resultat på inlämnade laborationsrapporter. För att erhålla betyget Godkänd vid den skriftliga slutexaminationen måste den erhållna poängsumman vara minst 60% av maxantalet poäng och redovisade fakta i huvudsak vara korrekta och relaterade till uppgiften, samt till viss del integrerade i ett resonemang. För betyget Väl Godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och poängsumman vid den skriftliga slutexaminationen vara minst 80% av maxantalet poäng. Dessutom skall fakta vara korrekta och innehållet tydligt och väl relatera till uppgiften samt sakna irrelevanta fakta. Konkreta fakta ska även vara väl integrerade i ett resonemang där en djupare förståelse redovisas. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger.

Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Övergångsbestämmelser
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Kuby immunology
Punt Jenni, Stranford Sharon A., Jones Patricia P., Owen Judith A.
Eighth edition : New York : Macmillan Education : [2019] : xxvii, 805, 8, 8, 2, 26, 33, 28 sidor :
ISBN: 9781319114701
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst