"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Administration och juridik för logopeder, 3 hp

Engelskt namn: Administration and Regulations

Denna kursplan gäller: 2009-02-16 och tillsvidare

Kurskod: 3LO010

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet, 2009-02-11

Innehåll

Kursen bygger på och är en fördjupning av tidigare inhämtad kunskap och erfarenhet av i såväl teori som klinisk praktik gällande terapeutsikt/professionellt förhållningssätt, klinisk praktiks kunskap om lagar och förordningar som styr svensk sjukvård.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten visa fördjupad kunskap och förståelse om
- hur hälso- och sjukvårdens organisation formas utifrån lagstiftning, landstingspolitiska beslut och verksamhetsrationella krav
- vårdprogram för logopedisk verksamhet
- betydelsen av kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården
- begreppet evidensbaserad medicin som uttryck för kraven på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”
- konsultation inom logopedi
- möjligheter och begränsningar för myndighetsöverskridande samarbete (skola, socialtjänst m.m.)

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten visa färdighet i att
- förstå kvalitetskrav, skyldigheter, yrkesansvar mm som följer med legitimationen
- använda sig av remissförfaranden
- föra patientjournaler på ett rättsenligt sätt samt tolka journaler professionellt
- analysera ansvaret vid utfärdandet av logopediska intyg och utlåtanden
- göra prioriteringar av patienter, lägga upp och arbeta med planeringslistor
- analysera landstingets ansvar för hälso-och sjukvård, habilitering och rehabilitering enligt Hälso-
och sjukvårdslagen (1983:387) av betydelse i logopedens arbete, särskilt patientens rätt till
informerat samtycke i samråd med sjukvårdspersonal
- analysera kommunens ansvar och patientens rätt till särskilda stödinsatser enligt lagen (1993:387)
om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) som kan ha betydelse i logopedens arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs skall studenten visa fördjupad förmåga i
- vikten av att hålla sig uppdaterad om lagar och förordningar

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha fullgjort samtliga kurser på terminerna 1-5 inom logopedprogrammet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbete och avslutande seminarier.

Examination

Examination sker i form av slutdiskussion i seminarieform där studenten redovisar såväl skriftligt som muntligt en frågeställning, en situation eller ett problem från någon praktikplats och relaterar detta till om det finns regler om hur detta skall hanteras. Frågeställningen, situationen eller problemet skall analyseras ur administrativ och/eller juridisk. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet. Sid 3 (3)

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Studerande som genomgått motsvarande kurs vid annat lärosäte får räkna sig detta tillgodo. Prövning och beslut om sådant tillgodoräknande ankommer på programrådet för logopedutbildningen efter hörande av berörd institution. Ett negativt beslut motiveras skriftligt och kan överklagas till Överklagandenämnden för högskola, men lämnas in till registrator för Umeå Universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.