"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Afasi, 9 hp

Engelskt namn: Aphasia

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3LO018

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet, 2008-06-11

Innehåll

Kursen innebär en fördjupning, breddning och tillämpning av kunskaper förvärvade inom ämnesområdena lingvistik, psykologi, medicin och logopedi och skall utveckla studentens förmåga att integrera och använda dessa såväl i teori som vid klinisk tillämpning. Följande aspekter beaktas - differentialdiagnostisering av afasi utifrån aspekterna tal, språk och kognition mot apraxi/dysartri/demens/konfusion - beskrivning av afasisyndrom utifrån aktuella teorisystem - ställningstagande till och former för intervention utifrån ICF aspekter - semantiska och pragmatiska störningar vid högerhemisfärskador - språkstörningar vid demens - material och metoder för bedömning och intervention vid tal- och språkstörningar efter hjärnskada individuellt och i grupp - afasi och flerspråkighet - AKK vid afasi - vårdkedjan I samarbete med Afasiföreningen får studenterna också i seminarieform träffa personer med afasi för att få en fördjupad förståelse för vad det innebär att ha afasi.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs skall studenten visa fördjupad kunskap om och insikt i - konsekvenserna av hjärnskada på personens språk, dess användning i närmiljön, samhället och möjligheter till delaktighet som samhällsmedborgare - effektivare kommunikation för personen med förvärvad språkstörning och samtalspartnern - vårdkedjan Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga att självständigt - redogöra för och differentialdiagnostisera afasi mot apraxi/dysartri/demens/ semantiska och pragmatiska störningar vid högerhemisfärskador samt konfusion - kartlägga och bedöma tal- och språkstörningar utifrån ICF perspektiv - utifrån teori och symtom differentialdiagnostisera mellan olika typer av afasi - på basis av aktuella teorisystem för beskrivning av afasisyndrom kunna redogöra för afatiska yttranden på skilda lingvistiska nivåer - analysera, värdera och dokumentera undersökningsresultat - kunna föreslå former för behandling, alternativ kommunikation och stödjande åtgärder - planera och genomföra ändamålsenlig intervention utifrån ICF perspektiv individuellt och i grupp - kunna omsätta teori i praktik - ge information och rådgivning till anhöriga och personal Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgången kurs skall studenten visa förmåga - att samråda med patient, anhöriga och vårdpersonal; ge information, rådgivning och vägledning - till professionellt/terapeutiskt förhållningssätt, samverkan och ansvarstagande - att fungera i kliniskt sammanhang avseende generiska och diagnosspecifika kliniska färdigheter enligt uppställda kriterier för praktik på termin 4 - att söka och utvärdera kunskap inom området på vetenskaplig nivå - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området - att visa medvetenhet om behovet att fortsätt utveckla förutsättningarna för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet.

Behörighetskrav

Univ: Programmets uppläggning bygger på klar progression varför kurserna skall läsas i den ordning de ges. Studenten skall inom logopedprogrammet vid Umeå universitet ha genomgått: Introduktionskurs i logopedi 3 högskolepoäng; Utvecklingspsykologi II 7,5 hp; Testmetodik 1,5 hp; Lingvistik för logopedi 7,5 hp; Talkommunikation II 6 hp; Språk- och talutveckling 6 hp; Fonologisk och fonetisk analys 7,5 hp; Språklig interaktion 4,5 hp; Anatomi och Fysiologi 6 hp; Otorhinoralyngologi 2,5 hp; Audiologi 1,5 hp; Neurologi 3 hp; Språkstörningar hos barn 9 hp; eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, case, workshops och kliniska seminarier. I kursen ingår även klinisk praktisk utbildning under handledning. Alla kursmoment utom föreläsningar förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras individuellt i form av dels salsskrivning och dels dokumenterade förmågor avseende kliniska färdigheter vid bedömning och behandling av patienter, professionellt/terapeutiskt förhållningssätt, samverkan och ansvarstagande och dokumentationsförmåga enligt uppställda kriterier för klinisk utbildning på termin 4. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar inklusive den kliniska utbildningen och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. Student som underkänts i klinisk utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE Studerande som genomgått motsvarande kurs vid annat lärosäte får räkna sig detta tillgodo. Prövning och beslut om sådant tillgodoräknande ankommer på programrådet för logopedprogrammet efter hörande av berörd institution. Ett negativt beslut motiveras skriftligt och kan överklagas till Överklagandenämnden för högskola, men lämnas in till registrator för Umeå Universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.