"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Testmetodik, 1,5 hp

Engelskt namn: Test Methodology

Denna kursplan gäller: 2017-06-12 och tillsvidare

Kurskod: 3LO059

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-06-14

Innehåll

Test och bedömningsinstrument av olika slag är vanligt förekommande inom logopedens verksamhetsområden. Med detta som bakgrund ger kursen en orientering i testmetodikens grunder. Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om möjligheter och problem med användandet av standardiserade test, liksom om vilka kvalitetskrav man kan ställa på sådana test. Kursen introducerar därför också grundläggande begrepp inom testmetodik och mätteori, såsom standardisering, normering, reliabilitet och validitet. Inom ramen för kursen ska en kritisk granskning av ett för logopeder relevant test genomföras och redovisas skriftligt och muntligt. 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

  • kunna beskriva olika typer av standardiserade test, varför och hur de vanligen används
  • kunna diskutera grundläggande mätteoretiska begrepp relevanta för tolkningen och användningen av standardiserade test

Färdighet och förmåga
 

  • kunna resonera kring möjligheter och problem som kan kopplas till användandet av tester
  • kunna genomföra en granskning av ett logopediskt test utifrån på förhand definierade kvalitetskriterier

Behörighetskrav

Genomgångna kurser i logopedprogrammets termin 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i huvudsak i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker genom en granskning av ett för logopedyrket relevant test. Granskningen sker gruppvis och redovisas såväl muntligt, vid ett seminarium, som skriftligt i form av en rapport som lämnas in. För godkänt betyg på kursen måste såväl den skriftliga som den muntliga examinationen bedömas vara på godkänd nivå enligt förväntade studieresultat.

Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I de fall obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas ersätts de med annan uppgift, vars omfattning och innehåll står i proportion till det missade obligatoriska momentet. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 24

Reliabiliteten ur tre aspekter hos ett nytt svenskt grammatiktest. Examensarbete.
Clarén S, Hellsten S
Logopedutbildningen, Lunds universitet: Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi : 2003 :
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2930490&fileOId=2930491
Obligatorisk

Standardized Assessment, In Assessment of Communication Disorders in Children, Chapter 3, pp 41-66
Hedge M.N., Pomaville F
. : 2012 :
https://www.pluralpublishing.com/media/media_acdc_SamplePages.pdf
Obligatorisk

Psykologiska test och psykologisk testning - en översikt (hämtat från www.psykologiforlaget.se, 28/2 2000, kompendium som administreras till studenterna)
Psykologiförlaget : 2000 :
http://www.psykologiforlaget.se
Obligatorisk

Rudner Lawrence M
Question to ask when evaluating tests. Practical Assessment, Research & Evaluation, 4 (2)
. : 1994 :
http://pareonline.net/getvn.asp?v=4&n=2
Obligatorisk