Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 till 2015-01-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3ME076

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Anestesiologi och intensivvård

Beslutad av: Programrådet för läkarutbildningen, 2012-06-11

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2013-12-17

Innehåll

Kursen är indelad i följande moment:

1. Arbetsplanering (projektplan ) (5 hp)

2. Projektets genomförande och muntlig projektredovisning vid enhet/institution där arbetet utförts. (10 hp)

3. Muntlig och skriftlig presentation. Projektarbetet presenteras och försvaras i form av ett muntligt föredrag eller en muntlig posterpresentation vid ett gemensamt presentationstillfälle med obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Skriftlig vetenskaplig uppsats utformad enligt angivna krav, inlämnad efter godkännande av handledare.  (15 hp).

Ett självständigt, vetenskapligt examensarbete, som redovisas muntligen och skriftligen, genomförs under kursen. Examensarbetet kan vara experimentellt, en klinisk studie, epidemiologisk studie, kvalitativ studie, fallstudie eller en statistisk metaanalys. Det ingående projektet skall till en betydande del innebära en fördjupning inom ämnet medicin d.v.s. medicinska kunskaper ska tillämpas och fördjupas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten ha respektive kunna


Kunskap och förståelse:

• Söka, finna och kritiskt granska relevant original litteratur.

• Utvärdera medicinska fakta, företeelser och frågeställningar på vetenskaplig grund.

• Diskutera en avgränsad medicinskt frågeställnings vetenskapliga grund och visa insikt i aktuell relevant forskning.


Färdigheter och förmåga:

• Planera ett vetenskapligt arbete och producera resultat med medicinsk anknytning.

• Muntligt och skriftligt kunna framställa, förmedla, resonera kring, och försvara ett avgränsat vetenskapligt arbete för olika målgrupper.

• Kritiskt granska ett vetenskapligt arbete.


Värderingsförmåga och förhållningssätt:

• På ett forskningsetiskt riktigt sätt tillämpa samband mellan hypotes→data→analys→slutsats.

• Visa förmåga att systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa material och/eller resultat.

Behörighetskrav

Klinisk propedeutik, 30 hp (3MBO22) ; Klinisk baskurs 1, 30hp (3ME07); Klinisk baskurs 2, 30hp, (3KI001); Klinisk baskurs 3, 30hp (3IS005); Huvudkursen, 30hp (3ME073) eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Examensarbetet utförs under handledning av disputerad person med reell anknytning till institution vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Handledaren ansvarar för vetenskaplig frågeställning och att resurser för projektets genomförande finns. Handledaren ska också avgöra om, och se till att, human och/eller djuretiktillstånd är nödvändigt för projektets genomförande finns. Handledning anpassas till den studerandes och projektets behov och kan vara enskilt och/eller i grupp. Överenskommelse mellan handledare och student om examensarbetets innehåll och genomförande bekräftas med bådas underskrift av projektdeklarationen. Genomförandet av projektet (moment 2) kan förläggas utanför Umeå universitet och handledaren ansvarar då för att en extern projektledare utses.
Projektkoordinator bistår med förslag om repetition inför genomförandefasen i generiska färdigheter som t.ex. intervjuteknik, grundläggande statistik och praktiska metoder.

Examination

Examensarbetet examineras individuellt. På kursen ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att följande moment är godkända:

1. Arbetsplanering (5 hp). Examinationen sker genom en skriftlig projektplan (med tidsplan och medicinsk relevans) utformad enligt angivna riktlinjer.

2. Projektets genomförande och muntlig projektredovisning (10 hp). Examineras med handledares intyg om genomförande och muntlig redovisning av projektet vid enhet/institution där arbetet utförs.

3. Muntlig och skriftlig presentation (15 hp). Examination sker genom att projektarbetet presenteras i form av ett muntligt föredrag eller en muntlig posterpresentation vid ett gemensamt presentationstillfälle med obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Aktivt deltagande examineras genom försvar av eget arbete och kritisk granskning av andras presentationer. Den skriftliga presentationen av projektarbetet examineras genom en skriftlig vetenskaplig uppsats utformad enligt angivna krav och inlämnad efter godkännande av handledare.

En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination. För bestämmelser vid byte av projekt, se nedan. Vid frånvaro eller underkänt resultat på moment 3 hänvisas studenten till nästa ordinarie examinationstillfälle. En studerande har rätt till sammanlagt fem ytterligare examinationstillfällen för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Studerande som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ytterligare ett tillfälle måste avbryta sina studier. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos programrådet, få en annan examinator utsedd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under genomförandet av examensarbetet i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då examensarbetet i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta examensarbetet samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.

Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra ett nytt examensarbete, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina examinationstillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. Tillgodoräknandet kan tidigast sökas från och med avancerad nivå på läkarprogrammet.

Övriga föreskrifter

Medicinska fakultetens forskaraspirant verksamhet betraktas som alternativ studiegång för kursen och dessa programstudenter ska examineras tidigast efter termin 9 av läkarprogrammet.

Programrådet för läkarutbildningen beslutar regler för övergångar mellan olika utbildningsplaner och utbildningsorter.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.