"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän vuxentandvård, 7,5 hp

Engelskt namn: Comprehensive Dentistry

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OD005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-08-15

Innehåll

Träning i kliniskt odontologiskt omhändertagande, behandling och prognosbedömning av vuxna patienter, inkluderande akut- och revisionstandvård.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha tillägnat sig ett professionellt förhållningssätt såsom förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i kliniken, självständigt planera, genomföra och evaluera sitt kliniska arbete, uppvisa ansvarsfull journalföring och en empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter och medarbetare. Den studerande skall i sin behandlingsplanering besitta en helhetssyn på patienten och därmed kunna ta hänsyn till patientens medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande skall inför kursavsnittet på termin 8 vara godkänd i stadieexamination på termin 7.

Undervisningens upplägg

Den studerande skall under handledning bedriva klinisk färdighetsträning. Patientredovisningar och falldiskussioner i seminarieform.

Examination

Kontinuerlig bedömning sker i den kliniska verksamheten. Därutöver bedöms den studerandes kunskaper i seminarieövningar. Betygsskalan består av betygen Underkänd och Godkänd. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 36