Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anestesi, 1,5 hp

Engelskt namn: Anaesthetics

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OD006

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-08-24

Innehåll

Anestesi Sedering Anestesieffekt Akuta kollapstillstånd Åtgärder vid akuta kollapstillstånd

Förväntade studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna: - ge lokalbedövning i munhålan, adekvat smärtbehandling och preoperativ sedering - bedöma på vilket sätt patientens hälsotillstånd kan få konsekvenser för val av anestesi och behandling - avgöra när patienten skall remitteras till annan instans - åtgärda akuta kollapstillstånd.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande skall vara godkänd i samtliga kurser på terminerna 1 – 4.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och följande obligatoriska moment såsom: demonstrationer, grupparbeten och praktisk övning under lärares handledning.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom muntliga och skriftliga förhör. Kontinuerlig bedömning sker av den studerandes kliniska verksamhet. Närvaro vid obligatoriska moment. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Betygsskalan består av Underkänd och Godkänd. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. För mer information, se utbildningsplanen. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.