Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi, bild och funktionsmedicinsk diagnostik och patologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Diagnostic Radiology and Pathology

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM158

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-06-30

Innehåll

Kursen behandlar undersökningsmetoder och/eller behandling i samband med interventionell radiologi, mammografi, magnetisk resonanstomigrafi (MRT) samt nuklearmedicin. Anatomi, radiologisk diagnostik och patologi, inom kursens område, med avseende på cirkulationsorganen, respirationsorganen, centrala nervsystemet, gastrointestinala organen, njur- och urogenitala organen samt rörelseorganen. Kursen behandlar även specifik farmakologi och anatomi, radiologisk diagnostik, patologi och undersökningsmetoder inom pediatrisk radiologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna - identifiera och beskriva anatomiska strukturer och vanligt förekommande patologi utifrån interventionella röntgenundersökningar och mammografiundersökningar - förstå fysiologin och patofysiologin samt identifiera och beskriva patologin vid vanligt förekommande nuklearmedicinska undersökningar - identifiera och beskriva topografisk anatomi samt reogöra för vanligt förekommande patologi utifrån MRT- och nuklearmedicinska undersökningar - översiktligt beskriva undersökningsmetoder i samband med interventionella radiologiska undersökningar, mammografi, MRT och nuklearmedicinska undersökningar - förstå och redogöra för användningsområde, effekter, biverkningar och kontraindikationer för olika kontrastmedel och andra vanligt förekommande läkemedel i samband med interventionella radiologiska undersökningar/behandlingar, mammografi, MRT och nuklearmedicinska undersökningar - reflektera över val av lämplig radiologisk diagnostisk metod utifrån patientens symtom, tillstånd, kön och ålder samt med hänsyn till etiska överväganden.

Behörighetskrav

Univ: Röntgensjuksköterskeutbildning eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, föreläsningar samt obligatoriska moment som metodövningar och seminarier. Föreläsningarna ger en översikt, problematiserar ämnet och presenterar relevant forskning. Metodövningarna bygger på föreläsningarna och teori som ingår i kursen. Seminarier är en undervisningsform i mindre eller större grupp där en vetenskaplig diskussion förs kring ett givet ämne/tema/problem. De olika arbetsformerna anpassas efter förväntade studieresultat. Genomgående skall kursinnehållet bygga på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd och väl godkänd. Kursen examineras individuellt vilket sker i skriftlig och muntlig tentamen och/eller i seminarieform. Antal provtillfällen är begränsade till totalt fem per delkurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. TILLGODORÄKNANDE Inga generella tillgodoräknanden tillämpas. Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av programkommittén. Dessförinnan görs en bedömning av kursansvarig lärare som också lämnar förslag till beslut.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36SFS 1988:220. Strålskyddslag med ändringar t o m 2007:357.
Obligatorisk

Akademi-FASS: förteckning över humanläkemedel

Senaste version : Läkemedelsindustriföreningen : 2008 :
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=0
Obligatorisk

Kirurgiska sjukdomar : patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad
Andersson Roland, Lyons Lena
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 460 s. :
ISBN: 91-44-02418-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Illustrerade medicinska sjukdomar : specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi
Ericson Elsy, Ericson Thomas
3., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 747 s. :
ISBN: 978-91-44-00844-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hietala Sven-Ola
Nuklearmedicin
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 272 s. :
ISBN: 91-44-00825-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
Jonson Björn, Wollmer Per, Brauer Kerstin
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 427 s. :
ISBN: 91-47-05244-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 1
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 543, 62 s. :
ISBN: 0-323-04210-4 (vol. 1)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 2
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 481, 62 s. :
ISBN: 0-323-04211-2 (vol. 2)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures.n Vol. 3
Frank Eugene D., Merrill Vinita, Long Bruce W., Smith Barbara J.
11., [rev.] ed. /b Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara Smith : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2007 : 524, 62 s. :
ISBN: 0-323-04212-0 (vol. 3)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Essentials of anatomy & physiology
Seeley Rod R., Stephens Trent D., Tate Philip
6. ed. : New York : McGraw-Hill : cop. 2006 : xxi, 602, [64] p. :
ISBN: 978-0-07-110746-4 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Strålskyddsföreskrifter
Statens strålskyddsinstitut :
Obligatorisk
Läsanvisning: Online: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Vard/

Referenslitteratur

Textbook of radiographic positioning and related anatomy
Bontrager Kenneth L., Lampignano John P.
6. ed. : St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby : cop. 2005 : 850 s. :
ISBN: 0-323-02507-2
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
Bjuväng A, Kjellberg M, Rehle H, Åkesson U
Lund : Studentlitteratur : 2006 :

Normal findings in CT and MRI
Möller Torsten B., Reif Emil
Stuttgart ;a New York : Thieme : cop. 2000 : vi, 250 s. :
ISBN: 0-86577-864-7 (TNY)
Se bibliotekskatalogen Album

Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 1, p Head, neck, spine, and joints
Möller Torsten B., Reif Emil
2. ed., rev. and expanded : Stuttgart : Thieme : 2000 : ix, 262 s. :
ISBN: 3-13-125502-1 (Stuttgart)
Se bibliotekskatalogen Album

Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 2,p Thorax, abdomen, and pelvis
Möller Torsten B., Reif Emil
2., rev. ed. : Stuttgart : Thieme : 2001 : viii, 226 s. :
ISBN: 3-13-125602-8 (Stuttgart)
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.