"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän palliativ vård, 4,5 hp

Engelskt namn: Palliative care

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3OM294

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning (PRS), 2012-08-27

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om allmän palliativ vård till människor i livets slutskede oberoende av vårdform. Kursens fokus kommer att ligga på grundläggande förståelse för den palliativa vårdfilosofin samt allmänna kunskaper om symtomlindring (t.ex. vid smärta, oro/ångest, illamående och andnöd), omvårdnad relaterad till grundläggande behov, kommunikation, teamarbete, vårdmiljön och stöd till närstående. Andra områden som fokuseras är egen reflektion, etik och bemötande. I kursen ges också föreläsningar om Palliativa registret, Liverpool Care Pathway(LCP) och Revised Oral Assessment Guide (ROAG).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Förstå och reflektera över symtomlindring, grundläggande behov, kommunikation, teamarbete, vårdmiljö och stöd i relation till omvårdnad av vuxna personer i livets slutskede och deras närstående
- Redogöra för etiska principer och visa förståelse för olika etiska dilemman inklusive egna attityder och värderingar i samband med vård av döende människor och deras närstående.
- Redogöra för betydelsen av ålder, genus, sociala och transkulturella faktorer inom palliativ vård.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och kräver tillgång till dator med internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån egna studier och deltagande i diskussionsgrupper. Filmföreläsningar, litteratur-och länktips, material för diskussion och reflektion samt feedback från lärare kommer att finnas som stöd för studierna.

Examination

Som betyg används tvågradig betygsskala: (G) Godkänd eller (U) Underkänd. Kursen examineras i form av individuell hemtentamen. Obligatoriska moment utgörs av observationsstudier, skriftliga uppgifter och deltagande i diskussionsforum.
Antal provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
Betyget utgör en sammanfattande bedömning. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

Tillgodoräknande: Inga generella tillgodoräknanden tillämpas.

Övriga föreskrifter

http://www.student.umu.se/regelsamlingen

Litteratur