Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Theatre Care, Clinical Studies

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM362

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar 15 hp verksamhetsförlagda studier (VFU) på operationsavdelning. I kursen studeras perioperativ omvårdnad med utgångspunkt i den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. I kursen studeras även vårdande enligt omvårdnadsprocessen, etik, hälsa, intersektionalitet, handledning, pedagogik, säker informationsöverföring, samhällets vårdkedja, lagar, föreskrifter, nationella och lokala rutiner. Kursen fokuserar också på vårdmiljö och tillämpning av infektions- och komplikationsförebyggande åtgärdsbedömning och åtgärder, instrumentering med ökad svårighetsgrad samt säker hantering med högteknologisk utrustning och av biologiska preparat. Studenten ska visa situationsmedvetenhet och ledarskap med kommunikation och samarbete i team för god arbetsmiljö.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • med en helhetssyn på människan analysera, argumentera för och tillämpa evidensbaserade bedömningar och omvårdnadsåtgärder inom perioperativt vårdande
  • analysera och tillämpa åtgärder för säker informationsöverföring i samhällets perioperativa vårdkedja avseende pre- och postoperativa vårdinsatser
Färdighet och förmåga
  • analysera och tillämpa situationsmedveten säker vård relaterad till kommunikation och samarbete i operationsteamet
  • analysera och tillämpa säker instrumentering och hantering av medicinskteknisk utrustning samt integrera operationstekniska moment och kirurgiska omvårdnadsåtgärder
  • analysera, bedöma och ansvara för evidensbaserad infektionsprevention för att förhindra smittspridning samt tillämpa säker hantering av biologiska preparat
  • analysera, problematisera och tillämpa säker perioperativ omvårdnad enligt lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer samt med stöd av dokumentation tillämpa säker informationsöverföring
  • utvärdera vård och omvårdnad samt konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos patienten och har betydelse för vårdens och samhällets omkostnader
  • tillämpa evidensbaserad kunskap i undervisning av patienter, närstående och medarbetare
Värderingsförmåga och förhållningsätt
  • utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt problematisera, analysera och tillämpa perioperativ omvårdnad som beaktar en jämlik vård och inkluderar intersektionalitet
  • reflektera, analysera och tillämpa slutsatser om den egna förmågan att kommunicera och samarbeta med patient, närstående, medarbetare i operationsteamet och med personal i samhällets perioperativa vårdkedja

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska, att kurserna Pre-och intraoperativ omvårdnad, 6 hp (alternativt Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, 6 hp) och Topografisk anatomi med inriktning mot operationssjukvård, 9 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård och operationsteknik, 15 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Kursen är uppdelad i två moment, Moment 1, 7,5 hp VFU på operationsavdelning med bedömning enligt AssCe-formulär samt obligatoriska seminarier. Moment 2, 7,5 hp, består av fortsatt VFU på operationsavdelning med bedömning enligt AssCe-formulär, Triple Jump samt obligatoriskt seminarium. Moment 1 skall vara fullgjort och bedömt godkänd innan Moment 2 påbörjas. Möjlighet ges till auskultation inom anestesisjukvård. Studenten skriver reflekterande rapporter under sin VFU.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt med klinisk examination, VFU, period 1 respektive period 2, individuell webbaserad tentamen, Triple Jump och individuella reflekterande rapporter. Innan studenten tillåts delta i den kliniska examinationen ska båda VFU-perioderna vara fullgjorda och bedömda som godkända samt obligatoriska seminarier genomförda. Vid samtliga examinationer bedöms såväl den vetenskapliga som den erfarenhetsbaserade anknytningen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Antalet provtillfällen (klinisk examination) är begränsade till totalt tre. Student som underkänts under VFU erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM362 överlappar helt med innehållet i 3OM226
-Kursen 3OM362 ersätter kursen 3OM226

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

För all litteratur gäller senaste upplaga.

Alexander's care of the patient in surgery
Alexander Edythe Louise, McEwen Donna R., Rothrock Jane C.
14. ed. : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2011 : xiv, 1313 p. :
ISBN: 978-0-323-06916-8 (hardcover : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jacobsons Medicin och teknik
Lindén Maria, Öberg P. Åke, Jacobson Bertil
5., [rev. och omarb.] uppl. /b Maria Lindén & P. Åke Öberg (red.) ; [illustrationer: Bertil Jacobson] : Lund : Studentlitteratur ;a Stockholm :b Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) : 2006 : 580 s. :
ISBN: 91-44-04760-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad
Midenstrand Madeleine, Törnqvist Lars, Dåvøy Grethe A. Myklestul, Eide Petrin Hege, Hansen Ingeborg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 452 s. :
ISBN: 978-91-44-06621-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård [Elektronisk resurs]
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
Fritt tillgänglig via Sveriges kommuner och landsting
ISBN: 9789175850528 (print)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.