"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot intensivvård, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Intensive Care Nursing, Clinical Studies

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM365

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar verksamhetsförlagda studier på intensivvårdsavdelning. I kursen ingår att med tilltagande självständighet utföra bedömning, planering, genomförande och dokumentation av omvårdnad till patienter med sjukdomstillstånd som kräver intensivvård. Studenten ska övervaka, utvärdera och initiera medicinska åtgärder med avseende på patientens alla organsystem. Studenten ska utveckla sin förmåga att ge stöd, information och vägledning till patienter, närstående och medarbetare. Planering och arbetsledning inom verksamhetsområdet ingår samt användning av medicinskteknisk utrustning på ett adekvat och säkert sätt. Studenten ska reflektera kring betydelsen av egna värderingar, intersektionalitet och jämlik vård för vårdens utfall. Studenten ska utföra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna i relation till kursens innehåll och verksamhetsområde. Författningar som styr verksamheten integreras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • med helhetssyn på människan bedöma, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnad till patienter i varierande ålder med olika sjukdomar och skador som är i behov av intensivvård

 Färdighet och förmåga

 • tillämpa personcentrerade evidensbaserade omvårdnadsåtgärder baserat på situationsmedvetenhet för att kunna observera och bedöma patientens samtliga vitalfunktioner för att vid behov initiera medicinska åtgärder och med stöd av vedertagna metoder bedöma åtgärderna
 • hantera medicinskteknisk utrustning och läkemedel samt utföra omvårdnadsåtgärder där kommunikation, ledarskap och samarbete i intensivvårdsteamet tillämpas
 • ansvara för och tillämpa infektionsprevention för att förhindra smittspridning
 • utifrån evidensbaserad kunskap informera, stödja, handleda samt undervisa patienter, närstående och medarbetare
 • utvärdera vård och omvårdnad som inkluderar konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos den enskilde patienten samt har betydelse för vårdens och samhällets kostnader
 • säkerställa och dokumentera informationsöverföring inom intensivvård samt mellan intensivvård och samhällets vårdkedja

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utifrån ett professionellt och etiskt förhållningssätt problematisera, analysera och värdera intensivvård som beaktar såväl intersektionalitet som jämlik vård
 • med ett professionellt förhållningssätt reflektera, analysera och dra slutsatser om den egna förmågan till dialog utifrån god kommunikation, samarbete och situationsmedvetenhet i intensivvårdsteamet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska, att kurserna Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp och Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad med inriktning mot intensivvård och medicinsk vetenskap, 15 hp, är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Verksamhetsförlagda studier görs inom intensivvård. Studenten har examinerande inlämningsuppgifter under VFU perioden.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av VFU, inlämningsuppgifter samt individuellt med trestegsexamination (Triple Jump). Innan studenten tillåts delta i Triple Jump examinationen ska inlämningsuppgifterna och den verksamhetsförlagda utbildningen vara godkända. Vid samtliga examinationer bedöms vetenskaplig integrering för evidensbaserad vård.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen (Triple jump) är begränsade till totalt tre. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM365 överlappar helt med innehållet i 3OM230
-Kursen 3OM365 ersätter kursen 3OM230

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 46

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Intensivvård
  Rubertsson Sten, Larsson Anders, Lipcsey Miklos, Smekal David
  Tredje upplagan, grundligt omarbetad och utökad : Stockholm : Liber : [2020] : 840 sidor :
  ISBN: 9789147125883
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Critical care nursing : a holistic approach
  Morton Patricia Gonce, Fontaine Dorrie K.
  Eleventh edition : Philadelphia : Wolters Kluwer : 2018 : xxxii, 1143 pages :
  ISBN: 9781496375162
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referenslitteratur

  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  Edberg Anna-Karin, Ehrenberg Anna, Wijk Helle, Öhlén Joakim
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 595 sidor :
  ISBN: 9789144136240
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referenslitteratur

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Referenslitteratur

  (O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt
  Sveriges kommuner och regioner : 2019 :
  https://rapporter.skr.se/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html
  Läsanvisning: Referenslitteratur

  Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Vätsketerapi
  Bengtsson Anders, Hjelmqvist Hans, Haljamäe Hengo
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 256 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705158o
  ISBN: 91-47-05158-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intensivvård
  Rubertsson Sten, Larsson Anders, Lipcsey Miklos, Smekal David
  Tredje upplagan, grundligt omarbetad och utökad : Stockholm : Liber : [2020] : 840 sidor :
  ISBN: 9789147125883
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling
  Stubberud Dag-Gunnar, Gulbrandsen Tove, Langdalen Anne, Toverud Kari C., Westvig Lars
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 692 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32803-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03771-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Critical care nursing : a holistic approach
  Morton Patricia Gonce, Fontaine Dorrie
  9th ed. : Philadelphia, Pa. ;a London : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2009 : xxxiii, 1502 s. :
  ISBN: 978-1-60547-518-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smirthwaite Goldina
  (O)jämställdhet i hälsa och vård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789175850528
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/jamstalldhet/index.html

  Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Vätsketerapi
  Bengtsson Anders, Hjelmqvist Hans, Haljamäe Hengo
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 256 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705158o
  ISBN: 91-47-05158-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intensivvård
  Larsson Anders, Rubertsson Sten
  2., grundligt omarb. och utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 774 s. :
  ISBN: 978-91-47-09958-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling
  Stubberud Dag-Gunnar, Gulbrandsen Tove, Langdalen Anne, Toverud Kari C., Westvig Lars
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 692 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32803-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03771-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Critical care nursing : a holistic approach
  Morton Patricia Gonce, Fontaine Dorrie
  9th ed. : Philadelphia, Pa. ;a London : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2009 : xxxiii, 1502 s. :
  ISBN: 978-1-60547-518-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
  ISBN: 9789144059334
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smirthwaite Goldina
  (O)jämställdhet i hälsa och vård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789175850528
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html

  Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.