Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad inom onkologisk vård, VFU, 15 hp

Engelskt namn: Oncological Nursing, Clinical Studies

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 3OM381

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupning i onkologisk omvårdnad där omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö i relation till olika faser av cancersjukdom beskrivs och analyseras. Tillämpning av person/familjecentrerad, evidensbaserad och säker omvårdnad granskas och problematiseras i en forskningsplan och i den kliniska verksamheten. Kursen ska ge färdigheter i att på ett säkert och kvalificerat sätt kunna utföra och ansvara för de uppgifter vilka erfordras för att arbeta som specialistutbildad sjuksköterska inom onkologisk vård. Kursen omfattar också specifika aspekter relaterade till livskvalitet, genus, ålder, klass, samhälle och etnicitet i samband med cancersjukdom.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • analysera specialistsjuksköterskans roll i personcentrerad/familjefokuserad omvårdnad inom onkologisk vård
 • förklara specialistsjuksköterskans ansvarsområde som arbetsledare och rollen i det interdisciplinära teamet inom onkologisk vård samt relatera till de olika sammanhang då denna vård ges
 • analysera och värdera intersektionella aspekter samt aspekter på hälsa och livskvalitet i relation till vård och rehabilitering av patienter med cancersjukdom, och värdera komplementära metoder inom onkologisk vård
 • utarbeta och motivera en forskningsplan och förbättringsarbete i omvårdnad med inriktning mot onkologisk vård
Färdighet och förmåga
 • självständigt observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov hos personer med cancersjukdom
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt planera, genomföra, utvärdera samt dokumentera undersökningar och behandlingar som patienter med cancersjukdom genomgår
 • visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi och strålbehandling
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnad till patienter med cancer och deras närstående utifrån relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • identifiera, värdera och visa förmåga att använda olika mätinstrument för att kartlägga problem, besvär och symtom hos personer med cancer
 • tillämpa vårdpedagogisk förmåga
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna tillämpa ett kritisk tänkande, identifiera och reflektera över egna värderingar/eget förhållningssätt och handlingsberedskap i möte med personer med cancer och deras närstående
 • identifiera och reflektera över vardagsetiska problemställningar inom onkologisk vård
 • reflektera över och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens inom onkologisk vård

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kurserna Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom 7,5 hp, Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling 7,5 hp samt Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede 7,5 hp är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Kursen, som motsvarar heltidsstudier under aktuell verksamhetsförlagd period, är i huvudsak verksamhetsförlagd med sammankomster på studieorten. Kursen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgår från den omvårdnadsmodell som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, diskussionsforum och seminarier. De olika arbetsformerna anpassas efter kursens mål.

All information om utbildningen kommer att finnas på en webbaserad lärplattform. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av skriftliga individuella inlämningsuppgifter, seminarium, bedömningsunderlag (AssCe) i VFU samt klinisk examination Objective Structured Clinical Examination (OSCE).
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM381 överlappar helt med innehållet i 3OM312
-Kursen 3OM381 ersätter kursen 3OM312

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att möta familjer inom vård och omsorg
Benzein Eva, Hagberg Margaretha, Saveman Britt-Inger
Studentlitteratur AB : 2012 :
ISBN: 978-91-44-07266-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
8. Ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health : 2014 : 241 s. :
ISBN: 9781451176834
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strang Peter
Cancerrelaterad smärta : onkologiska och palliativa aspekter
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 395 s. :
ISBN: 978-91-44-05586-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Raadu Gunnel
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården.
46. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 894 s. :
ISBN: 9789147112234
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Palm Ernsäter Torie
Strategi för att utveckla vården
Stockholm : Svensk sjuksköterskeförening : 2008 : 23 s. :
http://www.swenurse.se
ISBN: 978-91-85060-12-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2014 : 184 s. :
Fritt tillgänglig via Socialstyrelsen
ISBN: 978-91-7555-162-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Perspektiv på onkologisk vård
Hellbom Maria, Thomé Bibbi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 244 s. :
ISBN: 978-91-44-05648-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
ISBN: 978-91-44-07007-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Björngren Cuadra Carin
Omvårdnad i mångkulturella rum : frågor om kultur, etik och reflektion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 404 s. :
ISBN: 978-91-44-05307-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rehabilitering vid cancersjukdom : att möta framtiden
Hellbom Maria, Thomé Bibbi
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 255, [1] s. :
ISBN: 9789127131286 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilbert Mef
Klinisk onkologi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
ISBN: 9789144083421
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strålbehandling
Degerfält Jan, Moegelin Ing-Marie, Sharp Lena
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 272 s., iv pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-04523-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 82 s. :
ISBN: 9789186585839
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-2

Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor / Carol L. Cox (red.) ; översättning: Göran Grip.
Boswell Graham, Callaghan Patrick, Edie Jennifer, Gibbons Helen, Lack Victoria, Lee Polly, Lynch Antonia, McGrath Anthony, Whiteing Nicola, Young Christopher Richard, Cox Carol L.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 336 s. :
ISBN: 9789144095035
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.