Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvinno- och familjehälsa II, 15 hp

Engelskt namn: Midwifery in Primary Health Care II

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 3OM427

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier och självständig tillämpning inom barnmorskans arbete med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa inom primärvård/barnmorskemottagning. I kursen behandlas den normala och komplicerade graviditetens fysiologiska, psykologiska och sociala förhållanden, graviditetens hälsoövervakning med tillhörande dokumentation samt kvinnans/parets behov av psykologiskt och socialt stöd under denna tid samt inför förlossning och föräldraskap. Information och rådgivning och applicering vid förskrivning av preventivmedel sker i dialog utifrån kvinnans/parets behov. Vidare fördjupas folkhälsofrågor, t ex våld, rökning, alkohol samt kost/motion där adekvat rådgivning sker i interaktion med kvinnan/paret. Information om och genomförande av lämpliga undersöknings- och provtagningstekniker vid misstanke om sexuellt överförbara infektioner och gynekologisk hälsokontroll/screening tränas självständigt. Kunskaper tillämpas genom att studenterna självständigt planerar och genomför förlossnings- och föräldraförberedande utbildning individuellt och i grupp. En skriftlig inlämningsuppgift kopplad till den verksamhetsförlagda utbildningen ingår, där ett valt perspektiv som exempelvis etik, klass, genus eller kultur presenteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
  • identifiera kvinnans/parets behov inom området sexuell och reproduktiv hälsa, folkhälsa och föreslå samt motivera lämpliga åtgärder
  • visa fördjupad kunskap och förmåga till att kommunicera med kvinnan/paret
Färdighet och förmåga
  • identifiera fostrets storlek, bjudning genom yttre och inre palpation, avlyssna fosterljud med tratt och teknisk utrustning samt vid avvikelser värdera och vidta adekvata åtgärder
  • planera, organisera och vidta adekvata åtgärder i samband med komplikationer under graviditet
  • i dialog med kvinnan/mannen/paret identifiera behov och föreslå lämplig preventivmedelsmetod
  • informera om och tillämpa adekvat undersökningsteknik och provtagning vid misstanke om sexuellt överförbara infektioner och vid gynekologisk hälsokontroll samt vid behov följa upp provresultat
  • planera och genomföra delar av/hel kurs i föräldraförberedande utbildning
  • dokumentera given vård i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över psykologiska, sociala och sexuella faktorers betydelse för graviditet, föräldraskap och antikonception
  • analysera och reflektera över hur vård och bemötande påverkas av etik, genus, klass, etnicitet och egna värderingar

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kursen Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp är godkänd.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen med sammankomster på studieorten och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment är värderingsövningar om abort och falldiskussion/workshop om lagstiftning rörande när barn under 18 år söker hälso- och sjukvård samt metodövningar på KTC. Metodövningarna är en förutsättning för att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - 6 veckor på barnmorskemottagning, där en av veckorna kan genomföras på ungdomsmottagning under fortlöpande handledning. Yrkesmässig handledning inom sexuell och reproduktiv hälsa genomförs fortlöpande.
 
För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, skriftlig inlämningsuppgift, muntlig examination om preventivmedel samt VFU.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM427 överlappar helt med innehållet i 3OM348
-Kursen 3OM427 ersätter kursen 3OM348

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Andersson-Ellström Agneta
Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa
Stockholm : Svensk förening för obstetrik och gynekologi : 2008 : 136 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: ARG-rapport nr 59 www.sfog.se

Antikonception Behandlingsrekommendation
Läkemedelsverket :
www.lakemedelsverket.se
Obligatorisk

Apoteket AB
Läkemedelsboken
Senaste upplaga : Apoteket AB :
Obligatorisk
Läsanvisning: Nätupplaga: http://www.lakemedelsverket.se/lakemedelsboken

Brodén Margareta
Graviditetens möjligheter
Natur & Kultur : 2010 :
ISBN: 978-91-27-12781-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Folkhälsan i Sverige 2016 : årlig rapportering
Solna : Folkhälsomyndigheten : 2016 : 75 s. :
Fritt tillgänglig via www.folkhalsomyndigheten.se
ISBN: 9789176036327
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se även: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter%2cforlossningarochnyfodda

Raadu Gunnel
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården.
47. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 892 s. :
ISBN: 9789147112784
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Obstetriska ultraljud
Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi : 2014 :
www.sfog.se/start/arg-rapporter
Obligatorisk
Läsanvisning: ARG-rapport nr 73, 2014

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sexologi
Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. :
ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ungdomar, sexualitet och relationer
Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
ISBN: 9789144108568
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.