Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Audiologi/Otorhinolaryngologi, 3 hp

Engelskt namn: Audiology/Otorhinolaryngology

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 3OR002

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Öron- näs- och halssjukdomar

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2014-02-12

Innehåll

Kursen behandlar: Sjukdomar i öron, näsa, bihålor, mun, svalg, struphuvud och matstrupe, inklusive tumörsjukdomar. Audiologi. Symtom, undersökningsmetoder, diagnostik och behandling av de vanligaste sjukdomstillstånden. Andningsförbättrande åtgärder. Förståelse av rehabilitering och habilitering vid hörselnedsättning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
 • exemplifiera och beskriva sjukdomar i öra, näsa, bihålor, mun, svalg, struphuvud och matstrupe i förhållande till anatomi och fysiologi
 • tolka basala hörselmätningar
 • redogöra för balansorganets funktion, normalt och vid störning
 • beskriva undersökningsmetoder vid sjukdomar i struphuvud och matstrupe
 • exemplifiera orsaker till höga andningshinder och behandling

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Studenten skall kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna ansvara för och reflektera över den egna utvecklingen inom området.
 

Behörighetskrav

Studenten skall inom logopedprogrammet vid Umeå universitet vara godkänd i kurserna Logopedi, en introduktion 4,5 hp, Anatomi och fysiologi 6 hp, Talkommunikation I, 6 hp samt ha genomgått kurserna Testmetodik 1,5 hp, Talkommunikation II, 9 hp, Allmän medicin och patologi 3 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och demonstrationer. All undervisning utom föreläsningar är examinerande och kräver därför aktiv närvaro.

Examination

Examinationen sker muntligt och/eller skriftigt samt löpande under kursens gång. För att bli godkänd krävs att samtliga obligatoriska moment är fullgjorda samt godkänd tentamen.

Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I de fall obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas ersätts de med annan uppgift, vars omfattning och innehåll står i proportion till det missade obligatoriska momentet. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 20

  Rekommenderad litteratur

  Logopedi
  Hartelius L, Nettelbladt U, Hammarberg B
  1. uppl. : Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-03886-5 : 2007 :

  ÖNH-handboken
  Friis-Liby J, Groth A
  1. uppl. : Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-04883-3 : 2010 :

  Anniko M
  Önh. (Öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi)
  4. uppl. : Liber. ISBN: 978-91-47-10776-6 : 2012 :

 • Giltig från: 2014 vecka 4

  Logopedi
  Hartelius L, Nettelbladt U, Hammarberg B
  Studentlitteratur : 2008 :
  Obligatorisk

  ÖNH-handboken
  Friis-Liby Janne, Groth Anita
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 362 s. :
  Interaktivt webbmaterial
  ISBN: 978-91-44-04883-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Anniko M
  Önh.
  Liber : 2012 :
  Obligatorisk