Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande Oral Hälsa, 30 hp

Engelskt namn: Basic Oral Health

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 till 2023-09-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT167

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-09-17

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-06-15

Innehåll

Kursen behandlar hälsa och sjukdom i alla åldrar, ur olika perspektiv samt hälsokommunikation. Genomgång av symtom, förekomst och behandling av de vanligaste sjukdomarna och hur läkemedel påverkar kroppen. Det orala ekosystemet, orsak, förekomst, undersökning och diagnostik av de vanligaste orala sjukdomarna. Kursen innehåller tre moment: Allmänhälsa och sjukdom, Hälsopsykologi och kommunikation samt Orala sjukdomar, undersökningsmetodik och diagnostik.

Förväntade studieresultat

Hälsopsykologi och kommunikation 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunnabeskriva begreppet hälsa för individ och grupp ur ett biologiskt, psykologiskt, och socialt perspektiv
 • beskriva teorier och modeller inom hälsopsykologi
 • beskriva hälsopedagogik och redogöra för hälsolitteracitet
 • redogöra för motiverande samtal som kommunikationsmetod
 • redogöra vad som menas med  ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt 

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • använda sig av personcentrerade kommunikationsmetoder 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska
 • kunnareflektera över vad som är ett professionellt förhållningssätt i mötet med människor och hur hälsoinformation kommuniceras i samverkan med patienten
 • reflektera kring olika förutsättningar för information, undervisning och patienters lärande
 • reflektera över vetenskapliga och etiska aspekter vid hälsokommunikation i ett mångkulturellt samhälle.

Allmänhälsa och sjukdom 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • övergripande beskriva mikrofloran och dess betydelse för hälsa och sjukdom
 • övergripande beskriva immunsystemets struktur och funktion
 • beskriva symtom, förekomst och behandling av vanligt förekommande sjukdomar, psykisk ohälsa samt medicinsk riskbedömning
 • beskriva nutritionens betydelse för hälsa och sjukdom
 • beskriva hur sjukdom och allmänhälsa kan påverka oral hälsa och  tandvårdsbehandling
 • beskriva absorption, distribution och elimination av läkemedel
 • övergripande beskriva smärtfysiologi
 • beskriva verkningsmekanismer, effekter och biverkningar av smärtlindrande preparat och anestesimedel som används inom tandvården
 • beskriva föreskrifter och hantering av läkemedel inom tandvården
 • beskriva hur sjukdom, läkemedel och oral hälsa påverkar varandra.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • söka, använda samt muntligt och skriftligt kommunicera relevant information om sjukdomar och läkemedel.
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över betydelsen av professionellt förhållningssätt och samverkan med andra professioner utifrån en helhetssyn på hälsotillståndet.
Orala sjukdomar, undersökningsmetodik och diagnostik 15 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva hur orala sjukdomar och den allmänna hälsan påverkar varandra
 • redogöra för det orala ekosystemet och dess betydelse för orala infektionssjukdomar
 • redogöra för förekomst, etiologi, sjukdomsprocess, undersökningsmetodik, diagnostik och riskbedömning för kariessjukdom, dental erosion och sjukdomar kring tänder och tandimplantat
 • redogöra för friskfaktorer avseende karies, dental erosion och parodontit
 • beskriva förekomst och etiologi och undersökningsmetod vid smärta och funktionsrelaterade symtom i käksystemet
 • beskriva avvikelser och förändringar i munslemhinna och käkben
 • beskriva patientjournalens struktur, innehåll och funktion
 • redogöra för hygienrutiner i kliniken 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • använda relevant undersökningsmetod, utföra orala undersökningsmoment och tolka undersökningsdata vad gäller tänder, vävnader kring tänder och tandimplantat, smärta och funktionsstörningar i käksystemet
 • muntligt och skriftligt kommunicera och använda relevant information om orala sjukdomar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över den egna värdegrunden i förhållande till etik, hållbar utveckling och vetenskapligt förhållningssätt.

Behörighetskrav

För att påbörja kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är slutförda på föregående kurs, Introduktion Oral hälsa.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och  beprövad erfarenhet. Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, grupparbeten och arbetsplatsbesök. Metoder för undersökning tränas genom praktiska övningar och fiktiva situationer. I vissa moment förekommer egen inspelning vid rollspel. I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Kursen innehåller flera delexaminationer i  form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier, praktiskt prov och skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen (30 hp) krävs att samtliga delexaminationer är godkända. Betyg som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).

Vid frånvaro från seminarier kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras, skriftligt eller muntligt.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för Odontologi. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle och kan inte antas till kursen på nytt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.