"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Medical Radiation Physics

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3RA038

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-09-07

Innehåll

Kursen fördjupar kunskaperna inom området medicinsk strålningsfysik samt ger träning i att planera, genomföra och både muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt. Projektet innebär normalt arbete i en miljö med yrkesverksamma sjukhusfysiker och annan vårdpersonal och syftar till att samtidigt stärka den blivande yrkesrollen. Projektet kan även genomföras på ett företag eller myndighet med nära anknytning till området.
I kursen ingår även att kritiskt granska ett annat aktuellt examensarbete.

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna:
Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om det valda projektområdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete.
  • visa förståelse för den samhälliga nyttan av projektet.

Färdighet och förmåga

  • visa förmåga att självständigt planera och genomföra ett större projekt på ett både ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar,
  • visa förmåga att självständigt integrera kunskap, aktuell forskning och utvecklingsarbete inom det valda projektområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att skriftligt och muntligt kritiskt värdera de egna resultaten och identifiera styrkor och svagheter och ytterligare behov av kunskap.
  • självständigt identifiera relevanta informationskällor, utföra informationssökningar, värdera informationens relevans samt använda sig av korrekt referenshantering.

Behörighetskrav

Univ: Medicinsk orientering  5 hp eller Medicin för ingenjörer 6 hp, Strålningsbiologi och strålskydd 7,5 hp, Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud 7,5 hp, Röntgenteknik 7,5 hp, Nukleärmedicinsk teknik 7,5 hp), Tillämpad dosimetri 5 hp och Radioterapi 5 hp, eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av individuell handledning. En examinator vid institutionen ger stöd vid arbetets planering och genomförande. Undervisningsspråket är svenska eller engelska.

Examination

Kursen redovisas i form av en vetenskaplig rapport och muntlig redovisning. Rapporten ska språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. 
För att erhålla betyget Godkänd (G) ska dels det praktiska genomförandet av kursen vara godkänt, liksom både rapporten och den muntliga presentationen. Det praktiska genomförandet bedöms utifrån de krav som ställs på en legitimerad sjukhusfysiker.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1-574-22.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.