"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Diagnostisk radiologi för ingenjörer, 15 hp

Engelskt namn: Diagnostic Radiology for Engineers

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3RA051

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-11-07

Innehåll

På en modern röntgenavdelning finns många tekniskt avancerade apparater. För att dessa ska prestera optimalt och producera bilder som kan användas för diagnostik samt ge stabila acceptabla stråldoser till patienterna krävs att förvaltningen av apparaterna fungerar väl. Kursens ger en djup förståelse för de aktuella tekniska tillämpningar som används för diagnostik på en modern röntgen- och nuklearmedicinavdelning. Kursen ger också förutsättningar för studenten att förstå och tillämpa de författningar som reglerar användandet av joniserande strålning och säkerhetstänkande kring de medicintekniska utrustningarna.

Kursen omfattar tre moduler:

  1. Röntgen, 5 hp
  2. Nuklearmedicin, 5 hp
  3. Laboration, 5 hp

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för funktion och teknik för medicinteknisk utrustning för diagnostisk radiologi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi
  • Kritiskt beskriva hälsoeffekter kopplade till strålning

Färdighet och förmåga

  • Självständigt kontrollera funktion, bildkvalité och stråldosnivå för medicinteknisk utrustning för diagnostisk radiologi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi
  • Självständigt tillämpa regelverket kring strålning och medicinteknisk säkerhet.
  • Ingående tolka och förstå teknisk dokumentation kring medicinteknisk utrustning för diagnostisk radiologi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Självständigt kunna värdera risker vid servicearbete med medicinskteknisk utrustning för diagnostisk radiologi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi och välja lämpliga arbetsätt i linje med gällande regelverk och praxis.

Behörighetskrav

Minst 90 hp inklusive kursen Medicinsk teknik 10 hp eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska. Undervisningen kan ske på engelska.

Examination

Modul 1: Röntgen 5 hp
Modulen examineras med skriftlig tentamen. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Modul 2: Nukleärmedicin och magnetresonans 5 hp.
Modulen examineras med skriftlig tentamen. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Modul 3: Laborationsdel 5 hp.
Modulen examineras individuellt med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på modul 1 och 2 där modul 1 ges viktfaktorn 1/2 och modul 2 ges viktfaktorn 1/2 och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

 

 

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.