"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljöexponeringar - ergonomiska faktorer, 5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-02-03

Engelskt namn: Occupational Exposure - Ergonomic Factors

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3SG052

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sjukgymnastik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapi- och sjukgymnastprogrammen, 2009-05-14

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper om människans behov, förutsättningar, begränsningar, säkerhet och hälsa i arbetslivet. Ämnen som antropometri, arbetsfysiologi, belastningsskador, skademekanismer och riskfaktorer behandlas. Kursens innefattar även belastningsergonomiska mätmetoder, arbetsplats- och verktygsutformning, arbetsanpassning och rehabilitering samt lagar och föreskrifter som berör belastningsergonomiska hälsorisker.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - känna till hur människan fungerar under arbete - förstå sambandet mellan fysisk exponering och hälsoeffekter på rörelseapparaten - konstruktivt medverka till och planera för att utforma ergonomiskt riktiga arbeten och arbetsplatser - föreslå åtgärder för anpassning av arbetsförhållanden i samband med rehabiliteringsärenden

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, arbete i grupp, egna studier och seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av seminarium och en skriftlig hemtentamen avseende en ergonomisk arbetsplatsanalys, Som betyg används en 3-gradig betygsskala, underkänd, godkänd, väl godkänd. I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för sjukgymnastprogrammet.

Övriga föreskrifter

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (http://www.umu.se/personal/umu_internt/inkluderande%20universitet/styrdokument.htm). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 47

Ergonomi för ett gott arbete
Mathiassen SE, Munck-Ulfsfält U, Nilsson B, Thornblad H
2007 :
ISBN: 978-91-7365-005-2
Se Umeå UB:s söktjänst