"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Systemnära programmering, 7,5 hp

Engelskt namn: C programming and Unix

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 5DV088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-05-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-08-19

Innehåll

Moment 1, teoridel, 4.5 högskolepoäng Momentet innefattar genomgång av ett operativsystems (Unix) gränsytor och viktiga systemprogramvaror, filsystem och processhantering i Unix, introduktion till parallella processer och trådar, principer för synkronisering och kommunikation mellan processer/trådar samt programutveckling, verktyg och felsökningsmetodik i Unix-miljö. Moment 2, laborationsdel, 3 högskolepoäng Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - skriva strukturerade program i programspråket C - använda gränsytan till ett operativsystem (Unix) för att implementera operativsystemsberoende program - beskriva vad en process/tråd är, hur den skapas, hanteras och avslutas i Unix-miljö - beskriva interna strukturer som används av operativsystemet, exempelvis ett filsystems uppbyggnad - redogöra för och implementera olika principer för synkronisering och kommunikation mellan processer/trådar - använda befintliga verktyg för programvaruutveckling i Unix-miljö

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen DV2: Algoritmer och problemlösning (5DV161) eller en kurs i Datastrukturer och algoritmer baserat på programspråket C (5DV127/5DV149) eller motsvarande kunskaper.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen (på teoridelen) dels genom ett laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap. TILLGODORÄKNANDE I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Tillgodoräknande av studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande görs på speciell blankett och ställs till den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 23

  Advanced programming in the UNIX environment
  Stevens W. Richard., Rago Stephen A.
  3. ed. : Upper Saddle River, New Jersey : Addison-Wesley : 2013 : xxxii, 994 pages :
  ISBN: 978-0-321-63773-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 30

  W. Richard Stevens. Stephen A. Rago.
  "Advanced Programming in the UNIX Environment, Third Edition"
  2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Den finns även som tryckt bok med isbn-nummer 9780321637734

 • Giltig från: 2014 vecka 36

  W. Richard Stevens. Stephen A. Rago.
  "Advanced Programming in the UNIX Environment, Third Edition"
  2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Den finns även som tryckt bok med isbn-nummer 9780321637734

 • Giltig från: 2014 vecka 35

  Advanced programming in the UNIX environment
  Stevens W. Richard, Rago Stephen A.
  2. ed. : Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley : cop. 2005 :
  ISBN: 0-201-43307-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst