"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Theoretical Perspectives in Cognitive Science

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 5DV113

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-06-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-19

Innehåll

Kursen ger studenterna en möjlighet att fördjupa sin kunskap om några av kognitionsvetenskapens grundläggande teoretiska frågeställningar eller problem, samt att börja utveckla en egen position eller ställningstagande till dessa. Kursen är seminarieorienterad. Inför varje seminarium instuderar studenterna ett antal originalartiklar, med stöd även i en översiktlig bok om teoretiska frågeställningar och problem inom kognitionsvetenskap. Vid seminarierna diskuteras sedan i grupper ett antal utdelade frågor som har sin utgångspunkt i denna litteratur. I kursen ingår också att skriva en kortare uppsats där ämnet väljs ur en förslagslista, med direkt anknytning till kurslitteraturen, i samråd med lärare.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) självständigt sätta sig in i och med egna formuleringar redogöra för olika utgångspunkter, teorier och metodologier i utvalda kognitionsvetenskapliga frågor.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 2) följa, kritiskt analysera och kritiskt jämföra olika argument och ställningstaganden, i utvalda kognitionsvetenskapliga frågor,
  • (FSR 3) kommunicera och argumentera med andra på jämförbar kunskapsnivå i utvalda kognitionsvetenskapliga frågor,
  • (FSR 4) skriftligt utveckla och artikulera en egen välgrundad ståndpunkt i utvalda kognitionsvetenskapliga frågor.

Behörighetskrav

Minst 120 hp inom ett program varav 45 hp datavetenskap, informatik eller kognitionsvetenskap. Minst 15 hp kognitionsvetenskap. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier i mindre grupper med obligatorisk närvaro och krav på aktivt deltagande, med viss komplettering av klargörande eller förberedande lektioner, samt handledning i samband med uppsatsskrivning. Utöver schemalagda aktiviteter krävs i hög grad även individuellt arbete med materialet.

Undervisningen sker normalt på engelska och kurslitteraturen är engelskspråkig.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna samt en godkänd uppsats som kritiskt diskuterar kursens fråga, refererar relevant litteratur och redovisar författarens position och ställningstagande på ett adekvat sätt. Till detta kommer en skriftlig examen som säkerställer att studenten tillägnat sig erforderlig kunskapsbredd gällande den valda frågeställningen. På den skriftliga examen sätts betygen underkänd (U), eller godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G), eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.
 Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Clark Andy
Mindware : an introduction to the philosophy of cognitive science
Second edition. : New York : Oxford University Press : 2014 : 319 s. :
ISBN: 9780199828159 (pbk.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Utöver kursboken ska studenten också läsa ett antal artiklar. Vilka artiklar bestäms för varje kurstillfälle, baserat på den eller de frågeställningar som utvalts för detta kurstillfälle.