"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teknisk beräkningsvetenskap II, 4,5 hp

Engelskt namn: Scientific Computing II

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 5DV123

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-08-18

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-23

Innehåll

I kursen genomförs ett antal fallstudier i följande beräkningskedja:

  • Ett givet system av tekniskt intresse modelleras med hjälp av partiella differentialekvationer, baserade på grundläggande fysikaliska lagar tillsammans med relevanta konstitutiva samband.
  • Den matematiska modellen diskretiseras på lämpligt sätt, t.ex. med finitaelementmetoden.
  • Lämplig numerisk metod för det diskreta problemet implementeras i programvara.
  • Det numeriska resultatet visualiseras och analyseras.

Förväntade studieresultat


Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för hur aktuella modeller härleds,

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • applicera sina kunskaper genom att, för problem liknande de som behandlas i kursen, välja lämplig numerisk metod och självständigt implementera problemet i aktuell programvara,
  • utföra viss analys av de beräkningsmetoder som studeras

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs kurserna Teknisk beräkningsvetenskap I (5DV154); Flervariabelanalys (5MA164); Klassisk mekanik (5FY040 eller 5FY041); kurs i vågrörelselära, t.ex. Vågfysik och optik (5FY091) eller El- och vågrörelselära (5FY108); kurs i ordinära differentialekvationer, t.ex. Fysikens matematiska metoder (5MA122) eller Differentialekv. för teknologer (5MA121) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Ett mindre antal fallstudier genomförs i följd. Till varje fallstudie hör som regel en kombination av föreläsningar, gruppövningar och handledda datorlaborationer.

Examination

Kursens examineras genom ett antal fallstudier som avslutas med ett laborationsprov. Antalet fallstudier är normalt två, antalet kan variera beroende på deras omfattning men är aldrig mer än fem. Ett laborationsprov sker i datasal och innefattar normalt både självständigt genomförande av en implementationsuppgift samt konceptuella frågor och problemlösning.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget är en sammanvägning av resultaten på samtliga laborationsprov och för att få betyget godkänt (3) krävs att studenten deltagit på samtliga laborationsprov samt att det sammanvägda resultatet är bedöms som godkänt.

För student som inte blir godkänd anordnas ett sammanfattande omprov som täcker kursens alla fallstudier. Omprovet genomförs även det i datasal på samma sätt som de olika laborationsproven.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

Material som tillhandahålls av institutionen/Material provided by the department
Inst för datavetenskap/Dept. of Computing Science :
Obligatorisk