"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Python för C-programmerare, 3 hp

Engelskt namn: Python for C-programmers

Denna kursplan gäller: 2013-05-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV148

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-09-26

Innehåll

Kursen förutsätter att studenten har tidigare erfarenhet av programmering i C och bygger vidare utifrån detta i sitt upplägg.  Kursen innehåller en genomgång av skillnaderna mellan C och Python samt en genomgång av ett urval av de bibliotek som finns i Python. Under kursen ges också en introduktion till begrepp inom objektorientering (klasser/objekt/metoder) för att underlätta förståelse och användning av bibliotek. Fokus i kursen är problemlösning genom programmering i Python och studenterna arbetar praktiskt med olika obligatoriska uppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • förklara begreppen variabler, uttryck och kontrollstrukturer i Python
 • beskriva enkla datastrukturer i Python och förklara dess begränsningar
 • redogöra för principer för felsökning av program i Python

Färdighet och förmåga

 • implementera givna enkla algoritmer i Python och därmed använda sig av namngivna värden, uttryck och kontrollstrukturer i Python
 • konstruera enkla datastrukturer och använda funktioner för att skriva strukturerade program i Python
 • använda sig av de grundläggande datastrukturerna listor, tupler, associativa fält och teckensträngar i Python
 • praktiskt kunna utföra felsökningar i Pythonkod
 • läsa och skriva textfiler med hjälp av Python

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs en grundläggande kurs i programmeringsmetodik i programspråket C (tex 5DV104 eller 5DV114) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt nätbaserat via en lärplattform som tillhandahålls av universitetet. I lärplattformen tillhandahålls studiehandledning, studiematerial, obligatoriska uppgifter, diskussionsforum mm. En större del av kursen består av studentens egna individuella arbete med materialet.

Om kursen ges som en campus-kurs så tillkommer fysiska träffar.

Examination

Examinationen på kursen består av ett antal obligatoriska uppgifter. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla moment är godkända. Det slutliga betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare minst två provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Speciellt gäller att kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med någon av följande kurser:

 • 5DV104 Programmeringsteknik med C och Matlab
 • 5DV105 Programmeringsteknik med Python och Matlab
 • 5DV106 Programmering i Python
 • 5DV114 Programmering i C

Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap.

Tillgodoräknande av studier prövas individuellt. För mer information se universitetets regelsamling och/eller kontakta Studencentrum/Examina (http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/)

Litteratur