"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory programming in C and Matlab

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-06-23

Innehåll

Kursen består av tre moduler:

Modul 1, Programmeringsteori, 3 hp
Modulen behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp som algoritm, iteration, implementation, kompilera etc definieras och beskrivs. I modulen ingår en introduktion till hur man stegvis löser problem med hjälp av algoritmer. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. En introduktion till sökning och sortering ges och kursen behandlar linjär och binär sökning, bubblesort samt mergesort. De olika koncepten exemplifieras med programmeringsspråket C.

Modul 2, Färdighetsövning i programmering, 3 hp
Modulen ger tillfälle att öva programmeringsteknisk färdighet genom praktik samt färdigheten att planera sin tid för att lösa implementationsuppgifter inom givna tidsramar. Programmeringsspråket C används.

Modul 3, Praktisk tillämpning av programmering i Matlab, 1,5 hp
I denna modul ges en introduktion till Matlab samt färdighetsträning i att använda Matlab för att utföra enkla beräkningar och plottar.

Förväntade studieresultat


Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) tolka och beskriva programflödet hos program
  • (FSR 2) visa kännedom om grundläggande algoritmer för sökning och sortering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 3) omvandla givna enkla algoritmer till C och Matlab
  • (FSR 4) förstå och använda sig av variabler, uttryck och kontrollstrukturer i ett högnivåspråk
  • (FSR 5) konstruera och använda funktioner för att skriva strukturerade program i C och Matlab
  • (FSR 6) konstruera rekursiva funktioner i C
  • (FSR 7) använda sig av grundläggande datatyper, arrayer och strängar samt känna till deras begränsningar
  • (FSR 8) visa förståelse för principerna för felsökning genom att kunna utföra felsökningar
  • (FSR 9) använda figurer och axlar för att presentera resultat i Matlab

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och diskussioner kring metodik och problemlösning i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Modul 1 består av en skriftlig salstentamen. På modulen används betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4), Med beröm godkänd (5).

Examinationen på Modul 2 består av skriftliga inlämningsuppgifter. På modulen används betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G).

Examinationen på Modul 3 består av skriftliga uppgifter som examineras i datorsal. På modulen används betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G).

Betyget på kursen sätts först när alla tre moduler är godkända och sätts till samma som betyget på modul 1. På kursen används betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4), Med beröm godkänd (5).

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar med minst 6 hp kurserna 5DV158 Programmering i C och 5DV221 Imperativ programmering (C).Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Vägen till C
Bilting Ulf, Skansholm Jan
4., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 269 s. :
Lösningsförslag till övningsuppgifterna
ISBN: 978-91-44-07606-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Matlabkompendium som tillhandahålls av institutionen
Institutionen för datavetenskap :

Referenslitteratur

MathWorks Tutorials

Tutorials