"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad Datorgrafik och tillämpningar, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Computer Graphics and Applications

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 5DV180

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Beräkningsteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-19

Innehåll

Kursen behandlar den teoretiska grunden för design och utveckling av programvara för realtidsrendering/simulering av virtuella miljöer, samt erfarenhet av praktiskt design- och utvecklingsarbete.

Modul 1, teori, 4,5 hp
Modulen innehåller: Rendering av 3D modeller med fokus på realtid, belysningsmodeller, avancerade textureringsmodeller, programmering av hårdvaruaccelererade grafikalgoritmer, spatialt (3D) ljud; Datastrukturer för spatiell uppdelning av geometri, culling; Algoritmer och metoder för uppsnabbning av rendering; Datorhårdvara och kringutrustning för interaktion; Översikt av tillämpningar och tillämpningsområden som till exempel datorspel, utbildningssimulatorer och augmented reality.

Modul 2, praktik, 3 hp
Modulen utgörs av en laborationskurs med ett antal programmeringsuppgifter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) förklara och beskriva begrepp och metoder för programmering av interaktiva applikationer med effektiv realtidsgrafik som nyttjar datorns grafikhårdvara och ljud,
  • (FSR 2) förklara praktiska och teoretiska begränsningar vid implementation och utveckling av grafikrelaterade algoritmer för grafikhårdvara,
  • (FSR 3) beskriva algoritmer för spatial uppdelning av geometri och algoritmer för kollisionstester,
  • (FSR 4) diskutera användningen av datorgrafik i applikationssammanhang,
  • (FSR 5) implementera algoritmer för avancerade belysningsmodeller och kollisionstester.

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 6) använda och utveckla programvarubibliotek ("grafikmotorer") för visuell interaktiv simulering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 7) utvärdera programvarubibliotek ("grafikmotorer") för visuell interaktiv simulering,
  • (FSR 8) självständigt inhämta och tillgodogöra sig ny och erforderlig kunskap inom området.

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav minst 60 hp datavetenskap eller minst 120 hp inom ett program. Minst 15 hp programmering varav 7,5 hp objektorienterad programmering; 7,5 hp datastrukturer och algoritmer; 7,5 hp linjär algebra; 7,5 hp differentialkalkyl; 4,5 hp numerisk analys; 7,5 hp systemprogrammering; och 7,5 hp datorgrafik. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och arbete med obligatoriska uppgifter. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Modul 1 (FSR 1-4) sker genom en skriftlig salstentamen. Modulen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Modul 2 (FSR 5-8) examineras genom ett antal uppgifter som redovisas skriftligt. På modulen används betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U).

På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget bestäms av betyget på modul 1.

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Real-time rendering, fourth edition
Akenine-Möller Tomas, Haines Eric, Hoffman Naty
Fourth edition. : Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press : 2018 : 1178 pages :
ISBN: 9781138627000
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst