"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Distribuerade system, 7,5 hp

Engelskt namn: Distributed Systems

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 5DV186

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Beräkningsteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-09-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-19

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande teorier för att ge förståelse för hur moderna distribuerade system fungerar. Kursens fokus ligger på distribuerade algoritmer och praktiska aspekter som bör beaktas när man designar och implementerar verkliga system. Teman som kursen behandlar är kausalitet och logiska klockor, synkronisering och koordinerings-algoritmer, transaktioner och replikering samt end-to-end systemdesign. Även om kursen behandlar olika distribuerade algoritmer, är den inte enbart en teoretisk kurs. Datorbaserade inlämningsuppgifter används i stor utsträckning för att ge studenterna praktisk erfarenhet av att utforma och genomföra verkliga system. Dessutom utforskar kursen nya trender exemplifierade av dagens mycket tillgängliga och pålitliga distribuerade system.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) sammanfatta och beskriva generella egenskaper, utmaningar och karakteristik hos distribuerade system,
  • (FSR 2) förklara begreppen kausalitet och tid med avseende på designen och implementationen av distribuerade system,
  • (FSR 3) beskriva generella distribuerade algoritmer för synkronisering och samtidighet/parallellism, koordination, transaktioner, och replikering,
  • (FSR 4) förklara de inre mekanismerna i samtida distribuerade system,
  • (FSR 5) exemplifiera praktiska frågor som måste beaktas vid design, implementation och felsökning av distribuerade system.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 6) jämföra replikeringsscheman med avseende på prestanda, tillgänglighet och konsistens,
  • (FSR 7) designa, implementera och felsöka distribuerade system,
  • (FSR 8) använda vedertagna distribuerade algoritmer för att lösa problem som uppstår när distribuerade system konstrueras.

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav 60 hp datavetenskap eller 120 hp inom ett program. Minst 7,5 hp datastrukturer och algoritmer; 7,5 hp systemprogrammering; 7,5 hp operativsystem; och 7,5 hp datakommunikation och datornät. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och arbete med obligatoriska uppgifter. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

FSR 1-6 examineras genom skriftliga salsprov. FSR 7 och 8 examineras genom ett antal obligatoriska uppgifter (projekt) som redovisas skriftligt och muntligt.

På kursen ges något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) eller Underkänd (U).

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Coulouris George F.
Distributed systems : concepts and design
5. ed., International ed. : Harlow, Essex : Pearson Education ; Addison-Wesley : 2012 : 1063 p. :
ISBN: 978-0-273-76059-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst