"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Databasteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Database System Principles

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV187

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-07

Innehåll

Kursen ger studenten inblick i de tekniker som ligger till grund för moderna databassystem samt deras tillämpningar. Kursen fördjupar sig i datastrukturerna och algoritmerna som används för att stödja effektiv dataåtkomst, sökoptimering och transaktionsbehandling. Kursen introducerar även datalager, informationshämtning och semantiska webbteknik. Studenterna ges tillfälle att utforska sina egna intressen inom något av dessa omfattande områden genom studentdrivna projekt.

Kursen är indelad i två moduler: Modul 1, principer, 4 hp och Modul 2, praktisk tillämpning, 3,5 hp.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • (FSR 1) visa kompetens inom de avancerade frågetekniker för relationsdatabaser som kursen behandlar (exempelvis triggers, data cubes, authorization),
 • (FSR 2) i exakta tekniska termer, beskriva och jämföra de olika datastrukturer och algoritmer som används för intern lagring i databashanteringssystem,
 • (FSR 3) visa förståelse för algoritmer som används för intern optimering av SQL-frågor i moderna databashanteringssystem,
 • (FSR 4) visa förståelse för egenskaper och användning av modeller för jämlöpande transaktioner i moderna databashanteringssystem,
 • (FSR 5) förklara de tekniker webbaserad nyckelordssökning, indexkonstruktion och page-rank algoritmen bygger på,
 • (FSR 6) visa känndeom om utbudet av grundläggande semantiska webtekniker (exempelvis RDF, OWL, etc.),

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • (FSR 7) beräkna kvalitetsparametrar, såsom storlek och prestanda, för fysiska representationer av relationella data,
 • (FSR 8) identifiera lämpliga isoleringsnivåer för en mängd transaktioner för en given tillämpning,
 • (FSR 9) använda moderna verktyg för indexering och sökning i en stor dokumentsamling via nyckelordssökning.

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav minst 60 hp datavetenskap eller minst 120 hp inom ett program. Minst 15 hp programmering, varav 7,5 hp objektorienterad programmering; 7,5 hp datastrukturer och algoritmer; och 7,5 hp databaser. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska uppgifter. Utöver schemalagda aktiviteter krävs också individuellt arbete med materialet.

Examination

Modul 1, principer kan ge maximalt 100 poäng och består av fyra reciteringar (20 poäng var) och en kort tentamen (20 poäng). Reciteringarna går till så att studenterna lämnar in en skriven lösning på givna problem och sen deltar vid ett reciteringstillfälle. Under detta tillfälle väljs en slumpmässig student ut som presenterar sina lösningar för de andra. De andra studenterna förväntas då diskutera och bidra till de lösningar som presenteras. Tentamen är en skrivsalstentamen. På modulen används betygsskalan Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) eller Underkänd (U).  

Modul 2, praktisk tillämpning baseras på ett projektarbete. Betyget på modul 2 är något av Godkänd (G) eller Underkänd (U). Projekten utförs i grupper om 1-4 personer och består av

 1. Förslagfas (skriftlig rapport)
 2. Presentationsfas (en presentation görs genom att en video laddas upp till kurshemsidan tillsammans med en skriftlig rapport)
 3. Bedömningsfas (där studenterna bedömer sitt eget arbete och också alla andra projekt på kursen och lämnar in en sammanfattning av bedömningarna).

På kursen som helhet ges något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) eller Underkänd (U). Betyget på kursen bestäms av betyget på modul 1.

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt för denna kurs är att den inte kan ingå i samma examen som 5DV120 Databasteknik.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26

Database systems : the complete book
Garcia-Molina Hector, Ullman Jeffrey D., Widom Jennifer
2. ed., new internat. ed. : Harlow, Essex : Pearson Education Ltd : cop. 2014 : ii, 1133 s. :
ISBN: 129202447X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst