"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Science and Engineering in Interaction Technology and Design

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV189

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-07

Innehåll

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Studenten tillämpar sina under utbildningen förvärvade kunskaper och fördjupar sig inom minst ett specifikt delområde. Genom arbetet får studenten kontakt med forskning och utvecklingsarbete i ämnet. Resultaten presenteras muntligt och skriftligt.

Modul 1. Självständigt arbete (28 hp)
Examensarbetet utförs som ett självständigt arbete antingen inom ett forskningsprojekt vid universitetet eller som utvecklingsprojekt i industrin. Examensarbetet måste erbjuda någon form av problemlösning i vid mening, och innebära ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet får inte enbart bestå av rutinmässig programmering. Fördjupningen ska relatera det arbete man gör till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras i en vetenskaplig rapport tillsammans med det övriga arbetet.

Modul 2. Presentation (2 hp)
Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete. Under kursen kommer studenten att kommunicera kring arbetet både muntligt och skriftligt på engelska.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • (FSR 1) visa väsentligt fördjupade kunskaper inom minst ett datavetenskapligt område.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • (FSR 2) visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar,
 • (FSR 3) visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt visa förmåga att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • (FSR 4) visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med exempelvis forskare och civilingenjörer inom området samt lekmän,
 • (FSR 5) visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap förvärvad i centrala och kvalificerade kurser under utbildningen och att söka, analysera och kritiskt granska vetenskaplig litteratur som är relevant för problemställningen,
 • (FSR 6) kommunicera kring arbetet muntligt och skriftligt på engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • (FSR 7) visa förmåga att systematiskt och kritiskt granska eget och andras arbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller samtliga krav under rubriken "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen för
Civilingenjörsexamen med inriktning interaktionsteknik och design. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig. Bland kurserna på avancerad nivå ska antingen kursen Student Conference in Computing Science (5DV184) eller kursen Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design (5TF004) ingå eller motsvarande kunskaper.

Beroende på examensarbetets inriktning kan särskilda förkunskaper krävas.

Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning. En handledare inom institutionen utses för varje student, med vilken fortlöpande kontakt skall uppehållas. Studenten skall hushålla med den tillgängliga handledningsresursen och studenten kan inte kräva att få handledning mer än 10 månader efter påbörjat arbete. Ytterligare en handledare utses av uppdragsgivaren vid externa examensarbeten. Utöver handledning skall studenten självständigt identifiera, söka, värdera samt sammanfatta informationskällor i syfte att ge en vetenskaplig bakgrund till det utförda arbetet. Studenten skall självständigt planera och genomföra arbetet inom givna tidsramar samt redovisa det både muntligt och skriftligt. Studenten skall också läsa in sig på ett annat examensarbete och opponera på detta.

Examination

Modul 1, självständigt arbete, (FSR 1-7) bedöms utifrån

 1. vetenskapligt och ingenjörsmässigt innehåll, samt
 2. arbetets planering och genomförande.

Modul 2, presentation, (FSR 4,6-7) bedöms utifrån den

 1. skriftliga och
 2. muntliga presentationen samt
 3. planerande och genomförande av opposition.

På var och en av modulerna ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen som helhet ges något av betygen
Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Godkänd (G) på kursen som helhet krävs att både Modul 1 och Modul 2 har betyget Godkänd (G).

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Om en kursdeltagare önskar genomföra ett projekt som ej i förväg tillhandahålls av kursledning skall en projektbeskrivning samt av institutionen tillhandahållen blankett lämnas in minst fem arbetsdagar innan kursstart. Blanketten skall vara underskriven av extern handledare samt kursdeltagaren.

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt gäller att denna kurs är framtagen för civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design och kan inte användas i en annan civilingenjörsexamen utan explicit tillgodoräknande.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Litteraturen bestäms av examensarbetets inriktning.