"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till databashantering, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Database Management

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 5DV202

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-19

Innehåll

Kursen omfattar de begrepp och verktyg som behövs för att använda databasystem. Kursen börjar med att introducera de relationella och halvstrukturerade datamodellerna och sedan fördjupa sig i de klassiska relationella frågespråken (tuple-kalkyl och relationell algebra), normaliseringsteori och enhetrelationsmodellering. Detta följs av en djuplodande genomgång av SQL inklusive dess användning i en servermiljö. Kursens sista del omfattar halvstrukturerad datamodell med XML och åtkomst via XPath / XQuery.

Kursen består av två moduler:
Modul 1, teori, 4,5 hp
Denna modul täcker följande begrepp: relationsmodellen för data, bruk av SQL som självstående språk och dess användande i applikationer skrivna i C, Java eller Python som värdspråk för att uttrycka frågor och uppdateringar samt för att deklarera schema, relationsalgebra och relationskalkyl, Entity Relationship-baserad utveckling av schema, normalisering av relationella schema. Den semistrukturerade datamodellen som representeras i XML med frågor i XPath / XQuery.

Modul 2, laborationer, 3 hp
I denna modul omsätts en del av de teorier och tekniker som diskuteras i den teoretiska delen i praktik. Modulen består av ett antal obligatoriska uppgifter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) beskriva relationsmodellen för data,
  • (FSR 2) förklara vad begreppsmässig modellering är och hur den används i utveckling av databasschema,
  • (FSR 3) visa gedigen förståelse för normalformer för relationella schema och beskriva algoritmer för att realisera dem,
  • (FSR 4) visa en god förståelse för datamodellering och frågeställande i semistrukturerad data-sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 5) visa förmåga att deklarera relationella schema med SQL,
  • (FSR 6) visa bred kompetens i att formulera frågor och uppdateringar i SQL,
  • (FSR 7) utveckla gränssnitt mot databashanteringssystem med stöd av ODBC med C, Java eller Python som värdspråk,
  • (FSR 8) uttrycka frågor i relationsalgebra och relationskalkyl,
  • (FSR 9) översätta Entity Relationship-specifikationer till relationella schema,
  • (FSR 10) definiera enkla scheman i XML, representera data inom dessa scheman och uttryck enkla frågor i XPath / XQuery.

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav minst 60 hp datavetenskap eller minst 120 hp inom ett program. Minst 7,5 hp programmering; 7,5 hp datastrukturer och algoritmer; antingen (a) 22,5 hp matematik eller (b) 7,5 hp diskret matematik och 7,5 hp logik. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och laborationer. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på Modul 1 (FSR 1-4, 6, 8-10) består av reciteringar och skriftlig salstentamen. Reciteringarna går till så att studenterna lämnar in en skriven lösning på givna problem och sen deltar vid ett reciteringstillfälle. Under detta tillfälle väljs en slumpmässig student ut som presenterar sina lösningar för de andra. De andra studenterna förväntas då diskutera och bidra till de lösningar som presenteras. Modulen bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Modul 2 (FSR 5-7, 9-10) examineras genom obligatoriska uppgifter som redovisas i labmiljö. Inlämningsuppgifterna bedöms var och en som avklarade eller ej avklarade. På modulen ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Modulen får betyget G först när alla obligatoriska uppgifter bedömts som avklarade.

På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget godkänt på kursen krävs att båda modulerna är godkända. Betyget på kursen som helhet bestäms av betyget på modul 1.

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifterOm kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Database systems : the complete book
Garcia-Molina Hector, Ullman Jeffrey D., Widom Jennifer
2. ed., new internat. ed. : Harlow, Essex : Pearson Education Ltd : cop. 2014 : ii, 1133 s. :
ISBN: 129202447X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: ISBN-13 9781292024479