"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utveckling av mobila applikationer, 7,5 hp

Engelskt namn: Development of mobile applications

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5DV209

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-12-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-08

Innehåll

Målet med kursen är att du som kursdeltagare får teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av applikationsutveckling för Android. Du kommer också få en kortare introduktion till utveckling för andra mobilplattformar.

Förutsättningar och utmaningar med utveckling för mobila plattformar behandlas i relation till utveckling för stationära enheter (minneshantering, effektförbrukning, skärmstorlek, etc). Ett antal APIer introduceras, exempelvis de som behövs för att utnyttja olika sensorer, adressbok och databaser. En genomgång av designmönster (design patterns) som används vid utveckling av mobila system görs.

Kursen är indelad i tre moduler:
Modul 1: Introduktion till mobil utveckling 2 hp
Modulen behandlar en introduktion till applikationsutveckling för Android . En introduktion till programspråket Kotlin ges. I modulen ingår även en del grundläggande begrepp och principer kring mobil utveckling.

Modul 2: Design av mobila användargränssnitt 2 hp
Att utveckla appar som är lättanvända för målgruppen och som kan köras på alla typer av enheter från den minsta mobiltelefonen till den största smart-TV:n ger nya utmaningar när det gäller användargränssnittet. I den här modulen fokuserar vi på designprinciper och standarder för design av mobila gränssnitt.

Modul 3: Praktisk utveckling för Android-enheter 3,5 hp
Under den här modulen kommer vi in på mer avancerad utveckling för mobila enheter. Vi går igenom bland annat sensorer och multitouch, datalagring, positioner och kartor, services och content providers.Vi diskuterar också etik och säkerhet i samband med mobil utveckling.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå och redogöra för begränsningar man måste ta hänsyn till då man utvecklar för en mobil plattform; (FSR 1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • utveckla program som utnyttjar de olika API:er som tillhandahålls i Android för att till exempel skapa grafiska gränssnitt och avläsa sensorer (FSR 2)
 • hantera verktyg (som exempelvis Android Studio) för programutveckling för Android (FSR 3)
 • kunna tillämpa vanliga designmönster vid utveckling av program för Android (FSR 4)
 • designa gränssnitt för mobila applikationer (FSR 5)
 • motivera designval i gränssnitt utifrån relevant dokumentation (FSR 6)

Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera och redogöra för etiska frågeställningar som kan uppstå då mobila applikationer utvecklas och används (FSR 7)

Behörighetskrav

För behörighet krävs minst 22,5 hp inom huvudområdet datavetenskap varav minst 15 hp inom objektorienterad programmering (i valfritt programspråk).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av universitetet. I lärmiljön tillhandahålls studiehandledning, studiematerial, övningsuppgifter, diskussionsforum mm. Om kursen ges som en campus-kurs så tillkommer fysiska träffar.

Examination

Samtliga moduler examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och ett digitalt prov i lärplattform. 

På modul 1 och 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På modul 3 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga moduler är godkända och betyget styrs av betyget på modul 3.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Android programming : the Big Nerd Ranch guide
  Sills Bryan, Marsicano Kristin, Stewart Chris, Gardner Brian
  Fifth edition. : Atlanta, GA : Big Nerd Ranch : 2022 : xx, 667 pages :
  ISBN: 9780137645541
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Rekommenderad litteratur

  Clark Josh
  Designing for Touch
  New York : A Book Apart : 2015 : 169 s. :
  ISBN: 9781937557287
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Android Programming : the Big Nerd Ranch Guide.
  Marsicano Kristin, Gardner Brian, Phillips Bill, Stewart Chris
  4. ed. : Atlanta, GA : Big Nerd Ranch : [2019] : 657 pages :
  ISBN: 9780135245125
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst