"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Programvaruteknik, 15 hp

Engelskt namn: Software Engineering

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 5DV214

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-12

Innehåll

Kursen ger en översikt över metoder, verktyg och språk för att understödja utvecklingen av stora programvarusystem. Särskild tonvikt läggs på kvalitetssäkring och kunskaper och färdigheter som direkt kan tillämpas i arbetslivet.

Modul 1, teori, 6 hp

 • Utvecklingsmodeller och faser för iterativ och inkrementell utveckling (agile);
 • Kravhantering och objektorienterad analys och design (scenario-driven utveckling, UML);
 • Design heuristics, patterns och refactoring;
 • Systematisk testning (test-driven utveckling);
 • Programvarukvalitet, mätetal, processförbättring, versionshantering och dokumentation.

Modul 2, projekt, 9 hp
Delmomentet utgörs av ett eller flera obligatoriska projekt där olika aspekter från modul 1 tränas och fördjupas. Projekten genomförs i varierande grupper. Det kan även förekomma enskilda obligatoriska uppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för och diskutera kring de tekniska och organisatoriska egenskaper som är förknippade med gruppvis utveckling av stora och komplexa programvarusystem
 • beskriva teorier, modeller och verktyg för att kunna planera, genomföra och analysera utvecklingsprojekt av programvara
 • visa förståelse för hur programvarukvalitet kan förbättras med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder
 • visa förståelse för hur individen och gruppen påverkar ett projekts resultat

Färdighet och förmåga

 • analysera och genomföra processförbättringar inom ett programvaruutvecklingsprojekt
 • följa upp och presentera (muntligt och skriftligt) ett programvaruutvecklingsprojekt
 • systematiskt använda verktyg för modellering, systematisk testning och versionshantering
 • i grupp planera, genomföra och analysera programvaruutvecklingsprojekt

Värderingar och förhållningssätt

 • visa ett professionellt förhållningssätt inklusive att förstå, styra och utveckla sig själv i syfte att bidra till ett projekts måluppfyllelse
 • bidra positivt till en projektgrupps utveckling

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs minst 7.5hp inom datastrukturer och algoritmer (tex 5DV149 eller 5DV150), minst 7.5hp inom människa-dator interaktion/interaktionsteknik (tex 5DV132, 5DV045 eller 5DV060) samt goda kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering (minst 15hp i progression) som t.ex. kan förvärvas genom kurserna Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) och Applikationsutveckling i Java (5DV135) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledning i samband med obligatoriskt projektarbete i grupp. Projektarbetet ska presenteras och diskuteras skriftligt och muntligt. 

Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt och gruppvis arbete med materialet. Notera att arbetet i projektet kräver deltagande i fysiska och/eller digitala möten i grupp (vardagar mellan 8-17).

Examination

På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), 3, 4 eller 5. Om någon modul inte är godkänd sätts helkursbetyget till U. Annars sätts helkursbetyget till det aritmetiska medelvärdet av modulbetygen avrundat uppåt till närmsta heltal.

På teorimodulen används samma betygsskala som för kursen som helhet. Modulen examineras genom flera skriftliga tentamina och en eller flera individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Samtliga delar måste vara avklarade för att få godkänt betyg. Betyget på modulen baseras på en sammanvägning av resultaten på examinationens delar.

På projektmodulen används samma betygsskala som för kursen som helhet. Modulen examineras genom löpande examination av arbetet i projektet, flera skriftliga och muntliga grupprapporter och en avslutande individuell skriftlig rapport. Samtliga delar måste vara avklarade för att få godkänt betyg. Betyget på modulen baseras på en sammanvägning av resultaten på examinationens delar.


Studenter som inte deltagit i projektmomenten under kursen gång kommer erbjudas ytterligare provtillfällen endast när kursen ges nästa gång.


En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 10

Sommerville Ian
Software engineering
10. ed., Global ed. : Boston : Pearson : 2016 : 810 pages :
ISBN: 9781292096131
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst