"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

DV0: Datavetenskapligt tänkande, 7,5 hp

Engelskt namn: CS0: Computational Thinking

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV223

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-28

Innehåll

Kursen inleder Kandidatprogrammet i datavetenskap och ger dels en bred introduktion till datavetenskapligt tänkande och dels en förberedelse inför fortsatta studier. Studenterna får en överblick över begrepp inom datavetenskap och informationsteknik och lär sig använda matematisk notation och begrepp för att uttrycka sig med precision. Studenterna introduceras till beräkningsproblem och algoritmisk problemlösning. De lär sig även använda det skrivna ordet inte bara för att kommunicera utan även som ett verktyg för lärande. Studenterna får reflektera och träna sin förmåga till självreglerat lärande, och förhålla sig till informationsteknikens positiva och negativa effekter på det hållbara samhället.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) förklara begrepp associerade till datavetenskap och informationsteknik
  • (FSR 2) redogöra för datorns teoretiska och praktiska möjligheter och begränsningar

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 3) använda matematisk notation och datavetenskaplig terminologi för att i skriftlig form uttrycka sig med precision
  • (FSR 4) konstruera, simulera och förklara algoritmer

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 5) förhålla sig till att informationstekniken både bidrar till och motverkar ett hållbart samhälle
  • (FSR 6) reflektera över och utvecklar sin förmåga till självreglerat lärande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 1a eller 1b1+1b2, Matematik 4 eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och arbete med uppgifter. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även självständigt arbete med materialet.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen. På kursen sätts något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) efter en samlad bedömning av de examinerande momenten.

Stöd på grund av funktionsnedsättning
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Byte av examinator
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i en examen samtidigt som 5DV207 DV0: Komputationellt tänkande.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Janlert Lars-Erik
Tänkande och beräkning : en inledning till datavetenskap och kognitionsvetenskap
2., [omarb., utök., uppdaterade] : Studentlitteratur AB : 2015 : 235 s. :
ISBN: 9789144110226
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst