"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

DV1: Datatyper och datastrukturer, 7,5 hp

Engelskt namn: CS1: Data Types and Data Structures

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV224

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-24

Innehåll

Program byggs upp av datastrukturer och algoritmer. Den här kursen fokuserar på datastrukturer (hur data är fysiskt organiserat) och abstrakta datatyper (hur data är logiskt organiserat) samt de algoritmer som behövs för att implementera datatypernas operationer. Typiska exempel på datatyper som behandlas på kursen är stack, kö, lista, tabell, träd och graf. Den konceptuella förståelsen förstärks genom färdighetsträning i form av implementation av en mängd abstrakta datatyper. Studenterna får även träna på att uttrycka sig precist i skriftlig form.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) förstå begrepp relaterade till datatyper och datastrukturer
  • (FSR 2) redogöra för abstrakta datatypers specifikationer och egenskaper

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 3) implementera abstrakta datatyper med hjälp av datastrukturer och algoritmer
  • (FSR 4) teoretiskt och experimentellt undersöka tids- och rumskomplexiteten hos algoritmer på datastrukturer
  • (FSR 5) systematiskt testa en implementerad abstrakt datatyp för att identifiera defekter i implementationen
  • (FSR 6) precist redovisa teoretiska resonemang och experimentella resultat i skriftlig form

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 7) reflektera över sin förmåga att skriva läsbar programkod och att uttrycka sig precist i skriftlig form

Behörighetskrav

För behörighet krävs följande kurser (eller motsvarande):
- DV0: Datavetenskapligt tänkande, 7,5 hp
- Imperativ programmering (C), 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och övningar. Läsanvisningar och annat material (t.ex. inspelade föreläsningar) publiceras på en lärplattform. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även självständigt arbete med materialet.

Examination

Betygsskalan är Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U). Examinationen sker genom ett antal skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig salstentamen. Betyget utgör en samlad bedömning av de examinerande momenten.

Stöd på grund av funktionsnedsättning
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Byte av examinator
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i en examen samtidigt som en annan grundläggande kurs i datastrukturer och algoritmer (t.ex. 5DV149 eller 5DV160).Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Datatyper och algoritmer
Janlert Lars-Erik, Wiberg Torbjörn
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2000 : x, 387 s. :
ISBN: 91-44-01364-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst