"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

DV5: Datavetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

Engelskt namn: CS5: Specialization in Computing Science

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5DV225

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-09

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom datavetenskap, grunder i vetenskapsteori, vetenskaplig metodik, vetenskapligt skrivande samt träning i muntlig presentation.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • (FSR 1) redogöra för vetenskapliga metoder för relevanta områden inom datavetenskap,
 • (FSR 2) redogöra för några aktuella forskningsområden,
 • (FSR 3) redogöra för vetenskapsteoretiska grunder samt kopplingar till datavetenskap,

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • (FSR 4) kritiskt diskutera lämpliga frågeställningar i ett av studenten valt delområde,
 • (FSR 5) skriftligt kommunicera resultatet av ett fördjupningsarbete i en mindre vetenskaplig rapport,
 • (FSR 6) muntligt presentera resultatet av ett fördjupningsarbete,
 • (FSR 7) leda ett vetenskapligt seminarium,

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • (FSR 8) göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter.

Behörighetskrav

För behörighet krävs minst 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet datavetenskap varav minst 7,5 hp på kandidatexamensnivå.

Följande kurser (eller motsvarande) krävs:
- DV0: Datavetenskaplig tänkande, 7,5 hp
- DV1: Datatyper och datastrukturer, 7,5 hp
- DV2: Algoritmer och problemlösning, 7,5 hp
- DV3: Beräkningar och språk, 7,5 hp
- DV4: Datavetenskaplig logik, 7,5 hp
- Applikationsutveckling (Java), 7,5 hp; eller Systemnära programmering, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Kursen består av tre delar:

 • Föreläsningar och studentledda seminarier som syftar till att ge en vetenskapsteoretisk grund med fokus på kopplingar till datavetenskap.
 • Föreläsningar och seminarier om vetenskapligt skrivande där tidigare examensarbeten studeras.
 • Individuellt arbete med en vetenskaplig fördjupning inom ett självvalt område av datavetenskap kombinerat med föreläsningar och färdighetsträning i muntlig presentationsteknik.

Examination

Examinationen består av seminarier, en skriftlig rapport och en muntlig presentation. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända.

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Zobel Justin
Writing for computer science
3. ed. : London : Springer : [2014] : xiii, 284 s. :
ISBN: 9781447166382
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst