"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Interaktionsteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Interaction Techniques

Denna kursplan gäller: 2023-03-20 och tillsvidare

Kurskod: 5DV226

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-10-03

Innehåll

Förståelse för människocentrerade designaspekter av interaktiva system är avgörande för att utveckla dagens komplexa tekniska system. Kursen omfattar flera aspekter av människocentrerad design av interaktiva system, skapande av användarupplevelser och interaktion mellan människa och dator. Kursen behandlar olika tillvägagångssätt för att utforma interaktivitet för webben, mobilappar, 3D eller skrivbordsapplikationer. Genom en blandning av teoretiska och praktiska ämnen om hur man utvärderar användare, förstår design av användargränssnitt och interaktionsstrategier lär sig studenterna hur man tillhandahåller effektiva interaktiva designlösningar och strategier för att tillfredsställa användarnas behov. Den senaste interaktionstekniken kommer att tillämpas i en praktisk miljö medan man arbetar med en interaktiv prototyp under kursen. Industriella tillvägagångssätt och processer för att effektivt konstruera användarcentrerade system och verktyg som vanligtvis används i en industriell miljö presenteras. Kursen tränar också studenterna i generiska färdigheter som efterfrågas av industrin, t.ex. problemlösning och effektiv kommunikation av idéer och resultat till intressenter.

Kursen består av två moduler: Teori (3,0 hp) och Praktik (4,5 hp).

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • (FSR 1) förstå begrepp inom människa-datorinteraktion, användarupplevelse och interaktionsdesign samt relaterade teorier om mänsklig kognition och perception.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • (FSR 2) förstå och utvärdera användargränssnitt, interaktionsdesign och interaktionsteknik för att tillgodose användarens behov,
  • (FSR 3) designa och implementera prototyper av interaktiva system med hjälp av moderna verktyg för interaktionsdesign och interaktiv teknik,
  • (FSR 4) tillämpa industriella metoder, problemdriven analys, designprinciper och processer för att förverkliga interaktiva system,
  • (FSR 5) effektivt kommunicera designalternativ till intressenter och tillämpa användarcentrerade problemlösningsmetoder vid konstruktion av interaktiva system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • (FSR 6) göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter.

Behörighetskrav

För behörighet krävs minst 7,5 hp grundläggande programmering samt minst 7,5 hp inom datastrukturer och algoritmer.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, workshops och seminarier. Utöver de schemalagda aktiviteterna krävs individuellt och gruppvist arbete.

Examination

Modulen Teori (FSR 1-2) examineras genom en skriftlig salstentamen. På modulen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Modulen Praktik (FSR 2-5) examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbete i grupp och muntliga presentationer. På modulen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

På kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För godkänt betyg krävs att båda modulerna är godkända. Betyget sätts till samma som för modulen Praktik.

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs ej kan ingå fullt ut i en examen samtidigt som någon av kurserna Interaktionsteknik (5DV112), Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare (5DV060), Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design (5DV045) eller Människa-datorinteraktion (5DV229).Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 12

Interaction design : beyond human-computer interaction
Sharp Helen, Rogers Yvonne, Preece Jennifer
Fifth edition. : Indianapolis, IN : Wiley : [2019] : xix, 636 pages :
ISBN: 9781119547259
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst