"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Metoder och verktyg för datavetare, 7,5 hp

Engelskt namn: Methods and Tools for Computer Scientists

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV227

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-24

Innehåll

Kursen inleder Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap och beskriver hur programmet är uppbyggt, vilka kunskaper och färdigheter programmet leder till samt vilka mål programmet har. Ett speciellt fokus läggs på att visa hur studier inom datavetenskap kombineras med och kompletteras av studier i andra ämnen för att uppnå de önskade kunskaperna och färdigheterna. Vidare diskuteras den framtida yrkesrollen där aspekter inom etik, professionalism, jämlikhet och hållbar utveckling speciellt åskådliggörs. 

Studenterna får prova på att enskilt och i grupper arbeta praktiskt med datavetenskaplig problemlösning. Detta inkluderar att matematiskt modellera problem, att designa enkla algoritmer, att implementera algoritmer, samt att utvärdera algoritmer såväl experimentellt som teoretiskt. Kursen introducerar viktiga begrepp som till exempel induktion, rekursion och komplexitet. Även notationer för mängder och logiska uttryck introduceras. Studenterna får i projektform under systematiska arbetssätt undersöka, designa och implementera en lösning på ett datavetenskapligt problem. Genom hela kursen praktiseras färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) beskriva utbildningsprogrammets mål utifrån dels kunskaper och färdigheter och dels förhållningssätt avseende etik, jämlikhet och hållbar utveckling
  • (FSR 2) förstå grundläggande begrepp och arbetssätt för att driva och utföra ett småskaligt projekt i grupp

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 3) använda begrepp och notation som introducerats i kursen
  • (FSR 4) konstruera, utvärdera och beskriva algoritmer
  • (FSR 5) matematiskt modellera problem på ett sätt som är lämpligt utifrån behovet
  • (FSR 6) tillsammans med andra i en grupp lösa problem enligt en strukturerad problemlösningsmodell
  • (FSR 7) muntligt och skriftligt kommunicera ett genomfört arbete utifrån givna riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 8) förhålla sig till professionalism och etiska problem som kan uppstå inom ramen för den framtida yrkesrollen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner och lärarledda övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och muntliga presentationer. På kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) efter en samlad bedömning av de examinerande momenten.

Stöd på grund av funktionsnedsättning
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Byte av examinator
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att kursen inte får ingå i en examen samtidigt som 5DV107 med samma namn.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Introduktion till högre studier i matematik
Johansson Robert, Öhman Lars-Daniel
2 uppl. : Liber : 2017 : 204 sidor :
ISBN: 9789147113361
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst