"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Objektorienterad programmering (Java), 7,5 hp

Engelskt namn: Object-Oriented Programming (Java)

Denna kursplan gäller: 2023-03-20 och tillsvidare

Kurskod: 5DV230

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-27

Innehåll

Kursen ger en introduktion till objektorienterad problemlösning och programmering.

Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdighet i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java.

De teoretiska begreppen tillämpas praktiskt i alla steg från problembeskrivning till väl fungerande mjukvara. Studenten arbetar abstrakt med modeller av ett problem (analys och design) likväl som med konkret problemlösning och programmering (design, implementation och testning). Kursen har också ett inslag av grupparbete vilket ger erfarenhet av kommunikation, versionshantering och dokumentation med flera aktörer inblandade.

Kursen är uppdelad i två moduler. Modul 1: Teori (4,0 hp) och Modul 2: Praktik (3,5 hp).
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • (FSR 1) förklara grundläggande koncept i en objektorienterad ansats,
  • (FSR 2) visa kunskap om metoder, så som CRC, för objektorienterad modellering av system,
  • (FSR 3) visa kunskap om UML-notation för klassdiagram,

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • (FSR 4) tillämpa grundläggande objektorienterade koncept i Java,
  • (FSR 5) analysera ett problem utifrån en objektorienterad ansats,
  • (FSR 6) i grupp och enskilt designa ett objektorienterat program, dokumentera denna design, samt implementera den i Java,
  • (FSR 7) använda ett versionshanteringssystem för källkod och annan dokumentation som skapas i grupp,
  • (FSR 8) kunna utföra enhetstestning,

Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • (FSR 9) värdera lämpligheten av en objektorienterad modell i en viss kontext.

Behörighetskrav

För behörighet krävs:
- minst 7,5 hp inom grundläggande programmering
- minst 7,5 hp inom datastrukturer och algoritmer

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Modul 1 (Teori) bedöms med något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U). Examinationen sker genom ett antal seminarier och en skriftlig salstentamen.

Modul 2 (Praktik) bedöms med något av betygen Godkänd (G), Underkänd (U). Examinationen sker genom ett antal skriftliga inlämningsuppgifter. Några av uppgifterna utförs i grupp för att kunna examinera gruppaspekten av FSR 6 och FSR 7.

Kursen som helhet bedöms med något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U). För godkänt betyg krävs godkänt betyg på alla ingående moduler. Kursens betyg sätts då till samma som betyget på Modul 1 (Teori).

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Kursen får inte tas med i en examen tillsammans med kursen 5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 12

Horstmann Cay S.
Big Java : early objects.
S.l. : John Wiley & Sons : 2019 : 708 pages :
ISBN: 9781119588887
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Börstler Jürgen
Object-Oriented Analysis and Design Through Scenario Role-Play
Inst för datavetenskap : 2004 :
Kompendium i pdf-format
Obligatorisk