"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

C för Python-programmerare, 3 hp

Engelskt namn: C for Python Programmers

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV234

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-24

Innehåll

Kursen syftar till att ge konceptuell förståelse för och färdighet att programmera i programspråket C. Kursen riktar sig till studenter som har tidigare erfarenhet av programmering i Python. Kursen innehåller en genomgång av skillnaderna mellan C och Python samt en genomgång av ett urval av de bibliotek som finns i C. Speciellt tas skillnader i parameteröverföring och dynamisk minneshantering upp. Fokus i kursen är problemlösning genom programmering i C och studenterna arbetar praktiskt med olika obligatoriska uppgifter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) förstå grundläggande begrepp såsom variabler, pekare, uttryck, kontrollstrukturer, funktioner och filer
  • (FSR 2) redogöra för inbyggda sammansatta datatyper (t.ex. arrayer och strängar) och förstå deras begränsningar

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 3) implementera algoritmer
  • (FSR 4) skriva strukturerade program
  • (FSR 5) systematiskt lokalisera defekter i programkod

Behörighetskrav

För behörighet krävs en kurs i grundläggande programmering i Python.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt nätbaserat via en lärplattform som tillhandahålls av universitetet. I lärplattformen tillhandahålls studiehandledning, studiematerial, obligatoriska uppgifter, diskussionsforum, med mera. En större del av kursen består av studentens egna individuella arbete med materialet.

Examination

Betygsskalan är Underkänd (U) eller Godkänd (G). Examinationen sker genom ett antal skriftliga inlämningsuppgifter. Betyget sätts efter en samlad bedömning av de examinerande momenten.

Stöd på grund av funktionsnedsättning
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Byte av examinator
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan ingå i en examen tillsammans med en kurs i programmering som riktar sig till nybörjare.



Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur