Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Mediesignaler, 15 hp

Engelskt namn: Media Signals

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 5EL084

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medieteknik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen 5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-01-17

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-12-20

Innehåll

Kursen behandlar de tekniker och principer som ligger till grund för signalbehandlingen av ljud och bilder. I kursen studeras mediesignalers egenskaper och hur dessa påverkas av de system som de samverkar med. Moment som behandlas är linjära system, faltning, fouriertransform, sampling och rekonstruktion samt Z-transform och digitalafilter. Grunderna i stokastisk signalbehandling genomgås även.
Kursen är uppdelad i två moment: Teoridel, 10.5 hp (Theoretical part, 10.5 ECTS) och laborationsdel, 4.5 hp (Laboratory part, 4.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
Teori och laboration:
- beskriva de egenskaper som utmärker linjära tidsinvarianta system,
- bestämma utsignalen från ett tidsinvariant linjärt system för en godtycklig insignal,
- välja lämplig samplingsfrekvens och samplingstid vid sampling av en tidskontinuerlig signal,
- redogöra för principen för rekonstruktion av tidsdiskreta signaler,
- använda fourierteknik för att analysera frekvensinnehållet hos mediesignaler,
- beskriva egenskaper hos tidsdiskreta system med hjälp av Z-transform,
- konstruera digitala lågpass-, högpass-, bandpass- och bandstoppfilter med givna egenskaper,
- använda signalbehandling för analys och behandling av ljud och bilder,
- beskriva principerna för komprimering av ljud,
- använda MATLAB som verktyg vid signalbehandling.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Envariabelanalys 1, 7.5 hp (5MA009), Envariabelanalys 2, 7.5 hp (5MA011), Statistik för teknologer, 7.5 hp (5MS008), och Linjär algebra, 7.5 hp (5MA019) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.