Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia, 5 hp

Engelskt namn: Seminar course 1b: Theory and History of Architecture and Urban Design

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 till 2019-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR422

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-22

Innehåll

Kursen ger studenterna en orientering om den samtida debatten om arkitektur och stadsplanering samt utveckla en medvetenhet om de historiska, teoretiska politiska och professionella frågorna och agendorna som driver den. Utifrån den breda översikten ska studerna identifiera, utforska och undersöka en specifik fråga relaterad till deras arbete i syntesprojektet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • klart redogöra för den kulturella- och sociala historia, teorier, teknik, kreativa konstnärliga tillämpningar och praktik som påverkar arkitektur och stadsbyggnad.
  • kritiskt beskriva hur historia och teori, praxis och teknik inom den konstnärliga praktiken påverkar rumsliga, sociala och tekniska aspekter av arkitektur och stadsbyggnad.
  • kritiskt beskriva historia och teorier för arkitektur och stadsbyggnad och deras inflytande på planering, design och utveckling av historiska och samtida städer och byggnader.
  • skriftligt argumentera och beskriva en specifik fråga eller aspekt av arkitektonisk stadsbyggnad genom att analysera relevanta teorier, historia, processer och metoder och deras inflytande på den byggda miljön.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i arkitektur, om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen och arbetsprover/portfolio samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning, individuellt / gruppprojektarbete och workshops.

Examination

Kursen examineras genom presentationer i seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att genomföra kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.