"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektonisk Intervention: Realisering och Konsekvenser, 20 hp

Engelskt namn: Architectural Intervention: Realization and Consequences

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5AR506

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-10-15

Innehåll

Kursen syftar till att:
-att väva samman den kombinatoriska potentialen hos improvisatoriska och performativa tekniker med mer strategiska aspekter av spekulativa designmetoder.
-att utveckla studentens förmåga att syntetisrea, dokumentera och bedöma sina kreativa och intellektuella utforskningar av arkitektoniska interventioneroch deras varaktighet och effekter i relation till omgivning, material och kulturella imperativ.
-vidareutveckla studenternas konceptuella och analytiska färdigheter och forskningsmetoder, för att kunna hantera relationer mellan teoretiska koncept och arkitektoniska designresultat.
-att utveckla idén om arkitektur som en 'gåva', samt en professionell omdömesförmåga och förmåga att ta initiativ och fatta riktiga beslut under komplexa och oförutsägbara omständigheter.
- att stödja studenter i deras utvecklande av lämpliga byggnadstekniker och kritisk kunskap om deras miljömässiga, kuturella och ekonomiska inverkan för att integrera dem i designutövande. 

Som en fortsättning på “Arkitektur som akupunkturstrategi” vidareutvecklar den här enheten ett sätt att bemöta stadens komplexiteter som arbetar simultant med dess rumsligheter, diskurser och händelser.

Den här enheten fokuserar vår uppmärksamhet på arkitekturens förmåga att tillåta, genom sin perfomativa makt, tillstånd av ’möjlighet’. De huvudsakliga ’angelägenheterna’ i den här delen av mastersprogrammet kommer att vara dokumentation/bedömande, representation/diffraktion och diskurs/ händelse. Genom dessa ’angelägenheter’ kommer vi att utveckla idén om arkitekturen som en ’gåva’; dess potential som förkroppsligad kritik mot byggnaden som förbrukningsbart objekt och dess produktiva potential av obestämdhet, kontingenta relationer och oväntade effekter. Vi förstår byggnaden som ett relationellt objekt inom ett komplext ’meshwork’ av andra saker, människor och teknologier.

Vi kommer att vidare undersöka de inneboende bedömningar/värderingar som finns i våra representationer och dokumentationer, och deras förmåga att uppföra särskilda ’världar’.

Kursen är indelad i 4 delar:

1. introduktion: villkor för engagemang; relationella praktiker 1.5 HP
2. Metodologier för engagemang III 3.5 HP
3. Studieresa 1.5 HP
4. Relationellt/a projekt 13.5 HP

Förväntade studieresultat

Vid avslutad kurs ska studenten visa:

- den kritiska förmågan att kombinera performativa, strategiska och spekulativa metoder i genomförandet av arkitektoniska interventioner;
- en kritisk förmåga att bedöma arkitektoniska interventioner beträffande deras effekter över tid, och en förståelse för dokumentationens performativa makt;
- förmågan att utföra arkitektoniska interventioner som ’gåvor’, i komplex relation till deras kontingenta sammanhang;
- kritisk kunskap om konstruktionsmaterial, metoder, teknologier och tekniker och deras olika inverkan, och en förståelse för dess roll i byggnaden som relationella objekt;

Behörighetskrav

Kurser: För att delta i kursen krävs godkänt i följande kurser eller motsvarande: Avancerade gestaltningsprocesser (5AR501); Kommunikationsteori (5AR405); Konstruktionsteknologi och optimering (5AR502);Arkitektur som akupunkturstrategi (5AR505)

Undervisningens upplägg

Studenterna sätter sig in i projektbeskrivningen, självständig forskning och studier, praktiska workshops, seminarier, föreläsningar, handledning individuellt och i grupp, kritik, presentationer och studiebesök.

Examination

De olika enheterna i kursen kommer att bli bedömda och betygsatta genom löpande utvärdering av processen samt genom obligatoriska uppdrag, övningar och kritiktillfällen.

De huvudsakliga bedömningskriterierna är: en arkitektonisk intervention, dess dokumentation, samt kritisk reflektion över dess effekter. Dokumentationen kan ta en mängd former så som (men inte begränsat till) protokoll från informationsinsamling, enkäter, kritiskt granskande av teoretiska strategier och föregångare; kritisk reflektion demonstreras i en skriftlig uppsats.

På kursen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av obligatorisk karaktär.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran av en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.