Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biologi baskurs II, 7,5 fup

Engelskt namn: Biology Basic Course II

Denna kursplan gäller: 2015-01-19 till 2020-03-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5BX002

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-27

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom mikrobiologi, växtfysiologi och humanfysiologi. Kursen indelas i tre moment.
 
Moment 1: Teori, 5,5 högskolepoäng. Momentet behandlar mikrobiologi och hur mikroorganismer interagerar med sin omgivning. Vidare jämförs eukaryota cellers byggnad och metabolism hos svampar, växter och djur. Fokus under momentet är organens uppbyggnad och funktion och hur dessa samverkar framför allt ur ett humant perspektiv.
 
Moment 2: Laborationer, 1 högskolepoäng. Momentet innehåller mikrobiologiska och humanfysiologiska laborationer.
 
Moment 3: Projekt, 1 högskolepoäng. I momentet ingår ett projekt med inriktning mot kulturell könsdeterminering, sexuell läggning, skydd och abort. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:
  • redogöra för pro- och eukaryota cellens byggnad och funktion samt grundläggande transportmekanismer av ämnen över cellmembranet
  • redogöra för grunderna när det gäller metabolism i cellen och fotosyntes
  • förklara grunderna för den nervösa och hormonella regleringen av kroppens olika organ samt grunderna i sinnesfysiologi
  • beskriva matspjälkningskanalens anatomi och uppbyggnad samt spjälkningen och absorptionen av energigivande näringsämnen
  • beskriva cirkulationens, andningsorganens, njurens, skelettets och musklers uppbyggnad och funktion
  • känna till immunsystemets uppbyggnad och kunna förklara skillnaden mellan ospecifikt och specifikt försvar
  • sammanfatta samband mellan reproduktion, hälsa/sjukdom och människors beteende samt diskutera hälsoetiska frågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi baskurs I eller Biologi A alternativt Biologi 1 eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och projektarbete. Deltagande i, och redovisning av, laborationer och projektarbete, samt därmed integrerad undervisning är obligatorisk. Redovisning kan vara muntlig och/eller skriftlig.
 

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen (Moment 1), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationer (Moment 2) och projektuppgifter (Moment 3). På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På laborationer och projektuppgifter ges endast något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är bedömda. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursansvarig institution via studievägledaren för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning)
 

Litteratur