"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biologi baskurs I, 7,5 fup

Engelskt namn: Biology Basic Course I

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5BX003

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-20

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom genetik, evolution, systematik och ekologi. Kursen indelas i två moduler.

Modul 1: Teori, 6 förutbildningspoäng. Modulen behandlar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, utveckling och organismvärldens indelning. Vidare studeras cellers funktion, celldelning, arvsmassans uppbyggnad, mekanismer som styr arvet, genuttryck och hur det påverkas av arv och miljö. Naturligt urval, sexuell selektion, organismers beteenden och artbildning belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. Utifrån grundläggande kunskaper om interaktioner mellan individer och populationer samt deras omgivning förklaras artrikedom och artsammansättning i olika samhällen, ekosystems struktur och funktion samt hur olika störningar kan påverkar ekosystem. Modulen behandlar även samhällsfrågor relaterade till hållbar utveckling. 

Modul 2: Praktiska moment, 1.5 förutbildningspoäng. Modulen behandlar exkursion i fält och laborationer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:

  • definiera grundläggande biologiska begrepp inom genetik, evolution, systematik och ekologi
  • redogöra för evolutionsteorins fundament och använda ett evolutionärt förklaringssätt på genetiska och ekologiska frågeställningar
  • redogöra för arvsmassans uppbyggnad och celldelningens principer
  • beskriva utfallet av olika genetiska klyvningar samt hur arv respektive miljö kan påverka individens egenskaper
  • redogöra för och förklara principerna för indelningen av organismvärlden
  • redogöra för och förklara olika populationsekologiska interaktioner, samt betydelsen av organismers beteenden för överlevnad och reproduktiv framgång
  • beskriva strukturen och dynamiken i ekosystem
  • visa förståelse för ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller för en hållbar utveckling
  • genomföra enklare exkursion 
  • genomföra enklare biologiska laborationer på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredställande sätt, samt behärska användningen av mikroskop och stereolupp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner varvade med laborationer och exkursioner. Deltagande i laborationer och exkursioner samt därmed integrerad undervisning är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov (modul 1), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationer och deltagande i exkursion (modul 2). På modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på kursen sätts först när samtliga examinerande delar är godkända, och bestäms av omdömet på modul 1. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur