Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Byggprocessen, 7,5 hp

Engelskt namn: Building process

Denna kursplan gäller: 2020-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 5BY082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Föreläsningarna behandlar kunskaper som krävs för att genomföra byggprojekt såsom kunskaper i tid- och resursplanering, aktivt kvalitetsarbete, miljöarbete, anbuds- och produktionskalkylering som genomförs inom byggföretag. Vidare behandlar föreläsningarna byggprocessen som helhet dvs från projektering och byggstart till förvaltning.

Kursen är indelad i två moduler:
Modul 1. Teori 5 hp. I teoridelen avhandlas metoder för ledning och produktionsstyrning av byggprojekt. Grundläggande begrepp och termer avseende anbudsprocess, planering och byggprocess behandlas.

Modul 2. Tillämpning 2.5 hp. I tillämpningsdelen genomförs ett studiebesök på en arbetsplats där en arbetsmetod studeras. Vidare skall en tidplan, resursplan, arbetsmiljöplan och en anbudskalkyl upprättas för ett mindre projekt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Teori:
Beskriva och analysera anbuds- och byggprocessen.
Redogöra för samhällets styrinstrument för god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen.
Utföra ekonomiska beräkningar på byggdelar och byggplatsens omkostnader.
Upprätta tid, resurs och strukturplaner för mindre projekt.
 
Tillämpning:
Upprätta en tidplan, resursplan, arbetsmiljöplan och en anbudskalkyl för ett mindre projekt.
Kunna redogöra för arbetsmetoder utifrån teori och praktik.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Inledande kurs i byggteknik, 7.5 hp (5BY066) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Teori):
Skriftlig tentamen som betygssätts med betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på tentamen. För betyg (4) krävs minst 65% av maxpoäng på tentamen och för betyg (5) krävs minst 80% av maxpoäng på tentamen.

Modul 2 (Tillämpning):
Muntlig redovisning samt inlämning av skriftlig dokumentation kopplad till tillämpnings-uppgiften. Om flera studenter genomför uppgiften tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. På Modul 2 ges något betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att den muntliga redovisningen och den skriftliga dokumentationen är genomförd med godkänt resultat.

Hela kursen:
På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget Godkänd (3) på hela kursen krävs betyget (3) på Modul 1, samt (G) på Modul 2. För betyget Icke utan beröm godkänt (4) krävs godkänt på Modul 2 och betyget (4) på Modul 1. För betyget Med beröm godkänd (5) krävs godkänt på Modul 2 och betyget (5) på Modul 1.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur