"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Imperativ programmering (C), 7,5 hp

Engelskt namn: Imperative Programming (C)

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV221

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-28

Innehåll

Kursen riktar sig till nybörjare och introducerar imperativ programmering genom programspråket C. Studenten ges möjlighet att bygga upp en sådan konceptuell förståelse för imperativ programmering och programspråket C som behövs för att sedan på egen hand kunna bredda sin kunskap genom att studera teknisk dokumentation. Studenten får även färdighetsträning i grundläggande programmering och bygger successivt upp en förmåga att implementera och testa algoritmer samt skapa strukturerade och dokumenterade program.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) förstå koncept relaterade till imperativ programmering och programspråket C
  • (FSR 2) förstå programkod som skrivits av någon annan

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 3) implementera en algoritm och genom tester undersöka om implementationen är defekt
  • (FSR 4) skapa strukturerade och dokumenterade program enligt givna riktlinjer
  • (FSR 5) bredda sin kunskap om programspråket genom att studera teknisk dokumentation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 1a eller 1b1+1b2, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i en form som möjliggör en individuellt anpassad studietakt. Instruktioner, inspelade föreläsningar, övningsuppgifter och annat material tillhandahålls via en lärplattform. Kursen är indelad i en sekvens av avsnitt. Studenterna går igenom avsnitten i sin egen takt. Varje avsnitt har tydliga lärmål. För att gå vidare till nästa avsnitt ska studenten visa att hen bemästrat det aktuella avsnitt genom att delta i regelbundna formativa prov. Utöver de formativa proven erbjuds lärarledda genomgångar och diskussioner i grupper som anpassas efter individernas behov. Utöver schemalagda aktiviteter erbjuds individuell handledning.

Examination

Kursen är indelad i ett antal avsnitt. För varje avsnitt testas studentens kunskaper genom ett avsnittsprov som antingen är skriftligt (skriftliga frågor som besvaras skriftligt under övervakning på plats) eller laborativt (skriftlig programmeringsuppgift som besvaras genom inlämning av programkod via lärplattform). För att bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på samtliga avsnittsprov.

Under kursens gång genomförs avsnittsproven i formativt syfte för att ge studenten ett individanpassat stöd. Vid kursens slut samt vid omexamination genomförs avsnittsproven i summativt syfte. De summativa proven består dels av en konkatenering av de skriftliga avsnittsproven och dels av en gemensam inlämning av de laborativa avsnittsproven. En student som blivit godkänd på ett avsnittsprov behöver normalt inte göra om samma prov en gång till (se nedan för ett undantag).

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För godkänt betyg krävs godkänt resultat på samtliga avsnittsprov. För betyget VG krävs dessutom godkänt resultat på en (frivillig) skriftlig salstentamen.

Resultaten på de prov och omprov (såväl avsnittsprov som salstentamen) som genomförts inom ramen för ett kurstillfälle utan att resultera i ett godkänt betyg på kursen är giltiga i 12 månader från kurstillfällets start.

Stöd på grund av funktionsnedsättning
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Byte av examinator
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Särskilt gäller att kursen helt överlappar 5DV158 Programmering i C och de kan därför inte samtidigt ingå i en examen. Kursen överlappar 5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab med 6,0 hp.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur