"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Applikationsutveckling för bioinformatik, 7,5 hp

Engelskt namn: Application Development for Bioinformatics

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 5DV233

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-24

Innehåll

En applikation är ett mjukvarusystem som utför en uppgift direkt åt slutanvändaren, till exempel en ordbehandlare. Den data som applikationer bearbetar behöver lagras i strukturerade format som exempelvis XML och databaser. En applikation interagerar normalt med användaren via ett grafiskt gränssnitt. Den här kursen ger en introduktion till utveckling av applikationer i Python och riktar sig främst till blivande bioinformatiker. Målet med kursen är att bygga upp en sådan kunskap och färdighet som krävs för att utveckla en webbapplikation med ett grafiskt gränssnitt i webbläsaren på klientsidan och strukturerad datalagring på serversidan. Kursen inleds med en introduktion till objektorienterad programmering, strukturerad datalagring och webbapplikationer. Kursen inkluderar ett avslutande projektarbete med handledning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 1) förstå koncept relaterade till objektorienterad programmering
  • (FSR 2) förstå koncept relaterade till webbapplikationer
  • (FSR 3) förstå koncept relaterade till strukturerad datalagring (XML och databaser)
  • (FSR 4) förstå koncept relaterade till modern DevOps

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • (FSR 5) utveckla och leverera fullt testade objektorienterade applikationer med stöd av en integrerad utvecklingsmiljö och ett versionshanteringssystem (git)
  • (FSR 6) utveckla webbapplikationer med ett grafiskt gränssnitt i en webbläsare på klientsidan och strukturerad datalagring på serversidan
  • (FSR 7) självständigt (med stöd av handledning) lära sig att använda nya programmeringsgränssnitt (API:er) utifrån teknisk dokumentation
  • (FSR 8) skriftligt och muntligt beskriva och försvara en egenutvecklad mjukvarukonstruktion

Behörighetskrav

För behörighet krävs 7,5 hp grundläggande programmering i Python och 7,5 hp datastrukturer och algoritmer i Python.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även självständigt arbete med materialet.

Examination

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Examinationen sker genom ett antal seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Betyget utgör en sammanvägd bedömning av alla examinerande moment.

Stöd på grund av funktionsnedsättning
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Byte av examinator
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att kursen inte kan ingå i en examen samtidigt som 5DA000 Applikationsprogrammering i Python.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Matthes Eric
Python crash course : a hands-on, project-based introduction to programming
2nd edition. : San Francisco : No Starch Press : [2019] : xxxvi, 506 pages :
ISBN: 9781593279288
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst