Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande kurs i Elektronik och datorteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Electronics and Computer Engineering

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EL212

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-23

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik. Programmets innehåll, mål och arbetsformer diskuteras liksom teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. I kursen ges även en introduktion till teknikområdets verktyg, en introduktion till ingenjörsmässigt arbete – kreativt processer, målbilder, konstruktion, beräkning, simulering, och realisering. Tillfälle ges att analysera och diskutera ingenjörens olika arbetsroller samt nuvarande och framtida arbetsmarknad.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för ingenjörsbegreppet, ingenjörsyrkets etiska utgångspunkter, elektronikingenjörens arbetsmarknad, samt programmets mål och utformning,
- redogöra för elektronikingenjörens arbetsmetoder och arbetsverktyg,
- använda matematiska verktyg, simuleringsverktyg och mätutrustning för att utveckla och analysera skeenden i elektroniska system,
- visa grundläggande kännedom om kunskapsbegreppet samt om vetenskaplig kunskapsutveckling,
- göra informationssökningar, inkluderande vetenskapliga sådana, och kunna värdera olika källor till kunskap,
- genomföra kollegial granskning av förenklade vetenskapliga artiklar,
- redovisa resultatet av ett projekt i form av en förenklad vetenskaplig artikel.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt i grupper om 6 - 8 studenter under en lärares ledning. Innehållet är uppdelat i teman, som presenteras i introducerande föreläsningar, varefter varje lärområde bearbetas i studiegruppen genom teoretiska studier, problemlösning, simulering och laborationer.

Examination

Examinationen på kursen sker fortlöpande under kursen genom muntlig och skriftlig redovisning av uppnådda kunskapsmål, praktisk demonstration, muntlig redovisning och skriftlig dokumentation av uppnådda färdighetsmål samt reflektionsdokument som styrker uppnådda mål för värderingsförmåga och förhållningssätt. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga förväntade studieresultat är examinerade och godkända samt att den studerande aktivt deltagit i de gruppbaserade aktiviteterna. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända under kursen, erbjuds ytterligare examinationstillfällen under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i gruppaktiviteterna under ordinarie kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen
Bergman Marina, Israelsson Britt-Marie
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 181 sidor :
ISBN: 9789144124032
Se Umeå UB:s söktjänst